TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Công nghệ thông tin ứng dụng cho ngành dược (7 tài liệu)

 
Artificial computation in biology and medicine : International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015, Elche, Spain, June 1-5, 2015, Proceedings. Part I / José Manuel Ferrández Vicente [and more] (eds.
Thông tin xuất bản: New York : Springer International Publishing Switzerland,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Artificial Intelligence - Applications in Medicine and Biology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computational intelligence in biomedicine and bioinformatics [electronic resource] : current trends and applications / Tomasz G. Smolinski, Mariofanna G. Milanova, Aboul-Ella Hassanien (eds.).
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Computer Applications in Pharmaceutical Research and Development / Sean Ekins, Binghe Wang.
Thông tin xuất bản: [kđ] : WileyBlackwell,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evolution of knowledge science : myth to medicine : intelligent internet-based humanist machines / Syed V. Ahamed.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Information technology in pharmacy : an integrated approach / Stephen Goundrey-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm / Nguyễn Thành Tân ; Đỗ Quang Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ