TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hoá phân tích dược


Analytical chemistry : a chemist and laboratory technician's toolkit / Bryan M. Ham, Aihui Maham.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical Chemistry [electronic resource] : Theoretical and Metrological Fundamentals / by Klaus Danzer.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical Chemistry Applied to Emerging Pollutants [electronic resource] / by Sílvio Vaz Jr.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical Chemistry for Cultural Heritage [electronic resource] / edited by Rocco Mazzeo.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical chemistry for technicians / John Kenkel.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Lewis Publishers,  2003.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical chemistry in archaeology [electronic resource] / A.M. Pollard ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical chemistry.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chemical Equilibria in Analytical Chemistry [electronic resource] : The Theory of Acid-Base, Complex, Precipitation and Redox Equilibria / by Fritz Scholz, Heike Kahlert.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Foundations of Analytical Chemistry [electronic resource] : A Teaching-Learning Approach / by Miguel Valcárcel Cases, Ángela I. López-Lorente, Ma Ángeles López-Jiménez.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Thomson-Brooks/Cole,  2004
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage - Brooks/Cole,  2012
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of Analytical Chemistry : Student Solutions Manual / Douglas A. Skoog...[et al].
Thông tin xuất bản: Brooks/Cole, Cengage Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of electroanalytical chemistry / Paul Monk.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  c2001.
Ký hiệu phân loại: 543.0871
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Green analytical chemistry : theory and practice / edited by M. de la Guardia, S. Armenta.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Green Analytical Chemistry [electronic resource] : Past, Present and Perspectives / edited by Justyna Płotka-Wasylka, Jacek Namieśnik.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hóa phân tích : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Võ Thị Bạch Huệ (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích lý thuyết và thực hành : Sách đào tạo dược sĩ trung cấp và dược sĩ cao đẳng / Lê Thành Phước (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis [electronic resource] / Robert de Levie.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Important Figures of Analytical Chemistry from Germany in Brief Biographies [electronic resource] : From the Middle Ages to the Twentieth Century / by D. Thorburn Burns, R. Klaus Müller, Reiner Salzer, Gerhard Werner.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ion exchangers in analytical chemistry : their properties and use in inorganic chemistry / by M. Marh
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier Scientific Pub. Co.,  1982.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ionic equilibria in analytical chemistry [electric resource] / Jean-Louis Burgot.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Laboratory techniques in electroanalytical chemistry / edited by Peter T. Kissinger, William R. Heineman.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, Inc.,  c1996.
Ký hiệu phân loại: 543.087
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Marine Analytical Chemistry [electronic resource] / edited by Julián Blasco, Antonio Tovar-Sánchez.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2023.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern analytical chemistry / David Harvey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern analytical chemistry / David Harvey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles and practice of analytical chemistry / F.W. Fifield, D. Kealey.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Science,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of Analytical Chemistry [electronic resource] : A Textbook / by Miguel Valcarcel.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality assurance in analytical chemistry : applications in environmental, food, and materials analysis, biotechnology, and medical engineering / Werner Funk, Vera Dammann, Gerhild Donnevert.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quality Assurance in Analytical Chemistry [electronic resource] : Training and Teaching / edited by Bernd W. Wenclawiak, Michael Koch, Evsevios Hadjicostas.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality Assurance in Analytical Chemistry [electronic resource] : Training and Teaching / edited by Bernd W. Wenclawiak, Michael Koch, Evsevios Hadjicostas.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Radioanalytical Chemistry Experiments [electronic resource] / by Moses Attrep, Bernd Kahn.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Recent Advances in Analytical Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Russian Contributions to Analytical Chemistry [electronic resource] / by Yury A. Zolotov.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sample preparation techniques in analytical chemistry / edited by Somenath Mitra.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical methods in analytical chemistry / Peter C. Meier, Richard E. Zünd
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tools and Trends in Bioanalytical Chemistry [electronic resource] / edited by Lauro Tatsuo Kubota, José Alberto Fracassi da Silva, Marcelo Martins Sena, Wendel Andrade Alves.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Who's Who in Analytical Chemistry [electronic resource] : Europe / by Miguel Valcarcel Cases, Angel Ríos Castro.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở