TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Hoá phân tích dược (22 tài liệu)

 
Analytical chemistry : a chemist and laboratory technician's toolkit / Bryan M. Ham, Aihui Maham.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical chemistry for technicians / John Kenkel.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Lewis Publishers,  2003.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical chemistry in archaeology [electronic resource] / A.M. Pollard ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analytical chemistry.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Thomson-Brooks/Cole,  2004
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage - Brooks/Cole,  2012
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of Analytical Chemistry : Student Solutions Manual / Douglas A. Skoog...[et al].
Thông tin xuất bản: Brooks/Cole, Cengage Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of electroanalytical chemistry /Paul Monk.
Thông tin xuất bản: Chichester ;New York : Wiley,  c2001.
Ký hiệu phân loại: 543/.0871
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Green analytical chemistry : theory and practice / edited by M. de la Guardia, S. Armenta.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Võ Thị Bạch Huệ (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa phân tích lý thuyết và thực hành : Sách đào tạo dược sĩ trung cấp và dược sĩ cao đẳng / Lê Thành Phước (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis [electronic resource] / Robert de Levie.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ion exchangers in analytical chemistry : their properties and use in inorganic chemistry / by M. Marh
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier Scientific Pub. Co.,  1982.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ionic equilibria in analytical chemistry [electric resource] / Jean-Louis Burgot.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Laboratory techniques in electroanalytical chemistry /edited by Peter T. Kissinger, William R. Heineman.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, Inc.,  c1996.
Ký hiệu phân loại: 543/.087
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Modern analytical chemistry / David Harvey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern analytical chemistry /David Harvey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Principles and practice of analytical chemistry / F.W. Fifield, D. Kealey.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Science,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quality assurance in analytical chemistry : applications in environmental, food, and materials analysis, biotechnology, and medical engineering / Werner Funk, Vera Dammann, Gerhild Donnevert.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2007
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Recent Advances in Analytical Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sample preparation techniques in analytical chemistry / edited by Somenath Mitra.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Statistical methods in analytical chemistry / Peter C. Meier, Richard E. Zünd
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên