TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hóa Vô Cơ

Mô tả chi tiết: Nội dung của môn học giới thiệu: - Phân loại và tính chất chung của các nguyên tố. - Hydro và nước. - Hóa học các nguyên tố phân nhóm chính.
Applications of Density Functional Theory to Biological and Bioinorganic Chemistry [electronic resource] / edited by Mihai V. Putz, D Michael P Mingos.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemical Reactions in Inorganic Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
dvances in inorganic chemistry. Volume 50 / edited by A G Sykes, Alan H Cowley.
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of inorganic chemistry : for students of pharmacy, pharmaceutical sciences and medicinal chemistry / Katja A. Strohfeldt, School of Pharmacy, University of Reading, UK.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2015.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
From Coello to Inorganic Chemistry [electronic resource] : A Lifetime of Reactions / by Fred Basolo.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình Hóa vô cơ B / Hồ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình thực hành hóa vô cơ / Lê Thị Hải, Hồ Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học đại cương / Nguyễn Đức Chung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 1 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 3 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : hóa học các nguyên tố. Tập 4 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry / Catherine E. Housecroft and Alan G. Sharpe.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry / James E. House.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA ; Singapore : Academic Press/Elservier,  2008
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry for dummies / by Michael L. Matson and Alvin W. Orbaek.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry highlights / edited by Gerd Meyer, Dieter Naumann, Lars Wesemann
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2002
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic Chemistry in Tables [electronic resource] / by Nataliya Turova.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inorganic chemistry.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Metallocofactors that Activate Small Molecules [electronic resource] : With Focus on Bioinorganic Chemistry / edited by Markus W. Ribbe.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nitrosyl Complexes in Inorganic Chemistry, Biochemistry and Medicine I [electronic resource] / edited by D. Michael P. Mingos.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nitrosyl Complexes in Inorganic Chemistry, Biochemistry and Medicine II [electronic resource] / edited by D. Michael P. Mingos.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles and Applications of Density Functional Theory in Inorganic Chemistry I [electronic resource] / edited by Nik Kaltsoyanis, John E. McGrady.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles and Applications of Density Functional Theory in Inorganic Chemistry II [electronic resource] / edited by N. Kaltsoyannis, J.E. McGrady.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Progress in inorganic chemistry. Vol. 51 / edited by Kenneth D. Karlin.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  ©2003.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Progress in Inorganic Chemistry. Vol. 55 / edited by Kenneth D. Karlin.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
STRUCTURAL INORGANIC CHEMISTRY / A. F. Wells.
Thông tin xuất bản: Oxford : Clarendon Press,  1975
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Techniques in inorganic chemistry / edited by John P. Fackler, Jr., Larry R. Falvello.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 546.028
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Up from Generality [electronic resource] : How Inorganic Chemistry Finally Became a Respectable Field / by Jay A. Labinger.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở