TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn: Hóa vô cơ và Hóa lý (38 tài liệu)

 
Chemical Reactions in Inorganic Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
dvances in inorganic chemistry. Volume 50 / edited by A G Sykes, Alan H Cowley.
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of inorganic chemistry : for students of pharmacy, pharmaceutical sciences and medicinal chemistry / Katja A. Strohfeldt, School of Pharmacy, University of Reading, UK.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2015.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Hóa lý : dùng cho sinh viên ngành môi trường / Trần Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình hóa lý in / Nguyễn Thành Phương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình Hóa vô cơ B / Hồ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình thực hành hóa vô cơ / Lê Thị Hải, Hồ Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học đại cương / Nguyễn Đức Chung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa keo : Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt / Mai Hữu Khiêm.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 541.345
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý / Hoàng Thị Yến, Bùi Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa lý : bài tập / Mai Hữu Khiêm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : bài tập / Mai Hữu Khiêm...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 1, Nhiệt động học / Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 2 / Trần Văn Nhân (chủ biên), Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 3, Động hóa học và xúc tác / Trần Văn Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2006
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. tập 4, Điện hóa học / Nguyễn Văn Tuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý. T.2- Động hóa học và xúc tác / Trần Khắc Chương, Mai Hữu Khiêm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa lý. T.3- Điện hóa học / Mai Hữu Khiêm, Dương Thành Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 1 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : các nguyên tố không chuyển tiếp. Tập 3 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa vô cơ : hóa học các nguyên tố. Tập 4 / Nguyễn Thị Tố Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry / Catherine E. Housecroft and Alan G. Sharpe.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry / James E. House.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA ; Singapore : Academic Press/Elservier,  2008
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry for dummies / by Michael L. Matson and Alvin W. Orbaek.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry highlights / edited by Gerd Meyer, Dieter Naumann, Lars Wesemann
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2002
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic chemistry.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Progress in Inorganic Chemistry. Vol. 55 / edited by Kenneth D. Karlin.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Progress in inorganic chemistry.Vol. 51 /edited by Kenneth D. Karlin.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  ©2003.
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
STRUCTURAL INORGANIC CHEMISTRY / A. F. Wells.
Thông tin xuất bản: Oxford : Clarendon Press,  1975
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Techniques in inorganic chemistry /edited by John P. Fackler, Jr., Larry R. Falvello.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 546.028
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thí nghiệm hóa lý / Nguyễn Ngọc Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa vô cơ - hóa lý / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa vô cơ / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Trần Thị Vân Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 546
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập hóa lý / Nguyễn Thị Phương Thoa
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực tập hóa lý : giáo trình / Vũ Ngọc Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 541.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên