TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Hóa hữu cơ và Hóa dược 2 (185 tài liệu)

 
3000 solved problems in organic chemistry / by Estelle K. Meislich, Herbert Meislich, Joseph Sharefkin.
Thông tin xuất bản: New York McGraw-Hill,  1994
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A text-book of practical organic chemistry
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall Press ,  1977
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Francis A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science+Business Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic/Plenum Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry / Valerie Coulter.
Thông tin xuất bản: Chandi Chowk : Global Media,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry : reaction mechanisms / Reinhard Bruckner.
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt/Academic Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.139
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry. Part A, Structure and Mechanisms [electronic resource] / by Francis A. Carey, Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: Norwell : Springer Science+Business Media, LLC,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced practical medicinal chemistry : theory-methodology-purification-usages / Ashutosh Kar.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Practical Organic Chemistry / Dorothy Bartlett.
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi : Global Media,  2009.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in synthetic Organic Chemistry and Methods Reported in US Patents / Thomas F DeRosa.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Amino acids, peptides, and proteins in organic chemistry. Volume 3, Building Blocks, Catalysis and Coupling Chemistry / Edited by Andrew B. Hughes.
Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Arrow pushing in organic chemistry : an easy approach to understanding reaction mechanisms / Daniel E. Levy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2 / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biomedical Chemistry. Current Trends and Developments
Thông tin xuất bản: Warsaw,Berlin : De Gruyter,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action / Hermann Dugas.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1996.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotransformations in organic chemistry : a textbook / Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.24223
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ / Nguyễn Thanh Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Carbocation chemistry : applications in organic synthesis / edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 547.1372
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Nguyễn Quang Đạt (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chinmedomics : the integration of serum pharmacochemistry and metabolomics to elucidate the scientific value of traditional Chinese medicine / editor, Xijun Wang ; associate editors, Aihua Zhang, Hui Sun.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1900951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ . Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : Bài tập. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : T.2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ. T.3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2. Phần III / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. Phần II / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Combinatorial chemistry : from theory to application / Willi Bannwarth, Berthold Hinzen (eds.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Comprehensive organic reactions in aqueous media / Chao-Jun Li, Tak-Hang Chan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.13422
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Coordination polymers and metal organic frameworks [electronic resource] : properties, types and applications / Oscar L. Ortiz and Luis D. Ramírez, editors
Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publishers,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cycloaddition reactions in organic synthesis [electronic resource] / edited by Shū Kobayashi and Karl Anker Jørgense
Thông tin xuất bản: Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Danh pháp hợp chất hữu cơ / Trần Quốc Sơn (chủ biên), Trần Thị Tửu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Dean's handbook of organic chemistry [electronic resource] / George W. Gokel
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Diversity-oriented synthesis : basics and applications in organic synthesis, drug discovery, and chemical biology / edited by Andrea Trabocchi, University of Florence, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Drug discovery in Africa : impacts of genomics, natural products, traditional medicines, insights into medicinal chemistry, and technology platforms in pursuit of new drugs / Kelly Chibale, Mike Davies-Coleman, Collen Masimirembwa, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology / edited by Irving W. Wainer.
Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong : M. Dekker,  1993
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrochemical reactions and mechanisms in organic chemistry / James Grimshaw.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Science BV,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essential organic chemistry / Paula Y. Bruic
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of organic chemistry : for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry / Paul M. Dewick.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach / John C. Gilbert, Stephen F. Martin.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Brooks/Cole Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents for Organic Synthesis, Fiesers' Reagents for Organic Synthesis. Volume 23 / Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents For Organic Synthesis, Index For Volumes 1-22 : Collective Index / Michael B. Smith, Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of medicinal chemistry / Gareth Thomas.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont , Calif. : Brooks/Cole,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam(Chủ biên), Trần Thị Việt Hoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of tables for organic compound identification. / Zvi Rappoport.
Thông tin xuất bản: Cleveland : Chemical Rubber Co.,  1967
Ký hiệu phân loại: 547.00212
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt, Ngô Mai Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Mạnh Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Hoàng Trọng Yêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ. T.1- Xúc tác xanh và dung môi xanh / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ / Bùi Đức Chí Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài giảng / Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài tập / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ : bài tập / Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 1 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 2 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry / William H. Brown, Thomas Poon.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic laboratory techniques : small-scale approach / Donald L. Pavia ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Saunders College Pub.,  1998
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic photochemistry / J.D. Coyle.
Thông tin xuất bản: Chichester [West Sussex] ; New York : Wiley,  1986
Ký hiệu phân loại: 547.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ion-radical organic chemistry : principles and applications / Zory Vlad Todres.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 547.1224
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew F. Parsons.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew Parsons.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Phạm, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Thạnh, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March’s advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure / Michael Smith.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2020
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in advanced organic chemistry / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource] / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in organic reactions / Richard A. Jackson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microscale and miniscale organic chemistry laboratory experiments / Allen M. Schoffstall, Barbara A. Gaddis, Melvin L. Druelinger.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern organic synthesis in the laboratory : a collection of standard experimental procedures / Jie Jack Li, Chris Limberakis, Derek A. Pflum.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Molecular biology in medicinal chemistry / editor by Th. Dingermann, D. Steinhilber and G. Folkers.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Natural Products in Medicinal Chemistry (Methods and Principles in Medicinal Chemistry) / Edited by Stephen Hanessian...[et al].
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley-VCH ,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis : Novel strategies in synthesis / edited by Henry feuer
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Orbital interaction theory of organic chemistry / Arvi Rauk elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York , Wiley-Interscience  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic and physical chemistry of polymers / Yves Gnanou, Michel Fontanille.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Kimberly Carter.
Thông tin xuất bản: Global Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons, University of South Florida, Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran University, Scott A. Snyder, Columbia University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / -
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Janice Gorzynski Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry, Cornell University.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Brooks/Cole,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Jonathan Clayden ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks Cole,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L. G Wade.
Thông tin xuất bản: Pearson Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L.G. Wade.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice, University of California, Santa Barbara.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : a short course / David J. Hart ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : an intermediate text / Robert V. Hoffman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : structure and function / Peter Vollhardt, Neil Schore.
Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry 1 for dummies / by Arthur Winter, PhD.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : For Dummies, a Wiley brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry a guided inquiry : a process oriented guided inquiry learning course / Andrei Straumanis.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin, cop.  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language : first semester topics / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547.0071
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language :second semester topics /David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 547.0076
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry demystified / Daniel R. Bloch.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry I : workbook / Arthur Winter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry I as a second language / Dr. David R. Klein.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / John T. Moore ,Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / by John T. Moore and Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry in action : the design of organic synthesis / -
Thông tin xuất bản: The Netherlands : ELSEVIER,  1996
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic experiments / Louis F. Fieser, Kenneth L. Williamson.
Thông tin xuất bản: Lexington, Mass : D.C. Heath,  1992
Ký hiệu phân loại: 547.0072
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Polymers
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Reactions. Vol. 57 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 65 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 68 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 69 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley, & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 59 / Larry E. Ovenman (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 67 / Larry E. Ovenman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 80 / Steven Wolff
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 83. / Dennis P. Curran, David J. Mathre.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 84 / editor Marvin J. Miller
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : state of the art 2003-2005 / Douglass F. Taber.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : strategy and control / Paul Wyatt, Stuart Warren
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis :state of the art 2011-2013 /Douglass F. Taber and Tristan Lambert.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic synthesis and molecular engineering / Mogens Brøndsted Nielse
Thông tin xuất bản: Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthetic methods [electronic resource] / James R. Hanson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ / Nguyễn Kim Phi Phụng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical synthetic organic chemistry [electronic resource] : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of organic chemistry / Robert J. Ouellette, J. David Rawn.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Process chemistry in the pharmaceutical industry, volume 2 : challenges in an ever changing climate / edited by Kumar Gadamasetti, Tamim Braish.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quantum medicinal chemistry / edited by Paolo Carloni and Frank Alber.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reason and Imagination : Reflections on Research in Organic Chemistry Selected Papers of Derek H. R. Barton / Derek H.R Barton chủ biên.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific,  1996
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Reductions in organic chemistry / Milos Hudlick
Thông tin xuất bản: England : Ellis Horwood Limited,  1984
Ký hiệu phân loại: 547.23
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Review of organic functional groups : introduction to medicinal organic chemistry / Thomas L. Lemke.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ruthenium in organic synthesis / Shun-Ichi Murahashi (ed.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.05632
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of organic chemistry / Herbert Meislich, Howard Nechamkin, Jacob Sharefkin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of organic chemistry / Herbert Meislich ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Mc-Graw Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outlines [electronic resource] : organic chemistry / Herbert Meislich ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 547.0076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Side reactions in organic synthesis : a guide to successful synthesis design / Florencio Zaragoza Drowa
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Silver in organic chemistry / edited by Michael Harmata.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 547.05654
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Solvents and solvent effects in organic chemistry / Christian Reichardt, Thomas Welton.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Solvents and solvent effects in organic chemistry / Christian Reichardt.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Strategies and Tactics in Organic Synthesis, 4 [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Student Solutions Manual and Study Guide for Hornback's Organic Chemistry, 2nd / Joseph M. Hornback
Thông tin xuất bản: Brooks Cole ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Study guide and solutions manual : organic chemistry, a short course, thirteenth edition / David J. Hart ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Study guide and solutions manual to accompany Organic chemistry, eleventh edition / T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder, Robert G. Johnson, Jon Antilla.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Techniques in organic chemistry : miniscale, standard taper microscale, and Williamson microscale / Jerry R. Mohrig, Christina Noring Hammond, Paul F. Schatz.
Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry / Miguel E. Alonso.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1987
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry / Miguel E. Alonso-Amelot, University of the Andes, Department of Chemistry, Merida, Venezuela.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry /Miguel E. Alonso-Amelot, University of the Andes, Department of Chemistry, Merida, Venezuela.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The complete idiot's guide to organic chemistry / by Ian Guch and Kjirsten Wayman.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha Books,  2007.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The complete idiot's guide to organic chemistry [electronic resource] / by Ian Guch and Kjirsten Wayman.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha Books,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Facts on File dictionary of organic chemistry / edited by John Daintith.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on file,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms / edited by Howard Maskill.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The nitro group in organic synthesis [electronic resource] / Noboru Ono.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley-VCH ,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques / James W. Zubrick.
Thông tin xuất bản: New York : : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques / James W. Zubrick.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual a student's guide to techniques / James W. Zubrick
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Organic Chemistry of Drug Synthesis. Vol. 7 / Daniel Lednicer
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chemistry of sugars / edited by Daniel E. Levy, Péter Füged.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.78
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The practice of medicinal chemistry / edited by Camille Georges Wermuth.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier :Academic Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The vocabulary and concepts of organic chemistry / Milton Orchin ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.0014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Theoretical organic chemistry / edited by Cyril Párkány
Thông tin xuất bản: Amsterdam, The Netherlands : ELSEVIER,  1998
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa hữu cơ : giáo trình / Phạm Văn Tất, Nguyễn Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ . T. 2 / Thái Doãn Thịnh
Thông tin xuất bản: H : Đại học sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ. Tập 1 / Thái Doãn Thịnh.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Total synthesis of natural products : at the frontiers of organic chemistry / edited by Jie Jack Li, E.J. Corey.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals / M. Beller and C. Bolm.
Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH ,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Transition metals in organic synthesis :a practical approach /edited by Susan E. Gibson.
Thông tin xuất bản: Oxford ;New York : Oxford University Press,  1997.
Ký hiệu phân loại: 547/.056
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Understanding the principles of organic chemistry : a laboratory course / Steven F. Pedersen, Arlyn M. Myers.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole Cengage Learning ,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vogel's Textbook of practical organic chemistry.
Thông tin xuất bản: London : New York : Longman Scientific & Technical ; Wiley,  1989
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên