TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Hóa hữu cơ và Hóa dược 3


3000 solved problems in organic chemistry / by Estelle K. Meislich, Herbert Meislich, Joseph Sharefkin.
Thông tin xuất bản: New York McGraw-Hill,  1994
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A text-book of practical organic chemistry
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall Press ,  1977
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Francis A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science+Business Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic/Plenum Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry / Valerie Coulter.
Thông tin xuất bản: Chandi Chowk : Global Media,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry : reaction mechanisms / Reinhard Bruckner.
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt/Academic Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.139
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry [electronic resource] : Part A: Structure and Mechanisms / by Francis A. Carey, Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced Organic Chemistry [electronic resource] : Part B: Reaction and Synthesis / by Francis A. Carey, Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced Organic Chemistry. Part A, Structure and Mechanisms [electronic resource] / by Francis A. Carey, Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: Norwell : Springer Science+Business Media, LLC,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced practical medicinal chemistry : theory-methodology-purification-usages / Ashutosh Kar.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Practical Organic Chemistry / Dorothy Bartlett.
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi : Global Media,  2009.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Organic Crystal Chemistry [electronic resource] : Comprehensive Reviews 2015 / edited by Rui Tamura, Mikiji Miyata.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Organic Crystal Chemistry [electronic resource] : Comprehensive Reviews 2020 / edited by Masami Sakamoto, Hidehiro Uekusa.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in synthetic Organic Chemistry and Methods Reported in US Patents / Thomas F DeRosa.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Amino acids, peptides, and proteins in organic chemistry. Volume 3, Building Blocks, Catalysis and Coupling Chemistry / Edited by Andrew B. Hughes.
Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applications of domino transformations in organic synthesis. Volume 1. [electronic resource] / S. A. Snyder, E. Schaumann, editors.
Thông tin xuất bản: Stuttgart, Germany ; New York : Georg Thieme Verlag,  2016.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Applications of domino transformations in organic synthesis. Volume 2 [electronic resource] / Scott Snyder, editor.
Thông tin xuất bản: Stuttgart, [Germany] ; New York : Georg Thieme Verlag,  2016.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Arrow pushing in organic chemistry : an easy approach to understanding reaction mechanisms / Daniel E. Levy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2 / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biomedical Chemistry. Current Trends and Developments
Thông tin xuất bản: Warsaw,Berlin : De Gruyter,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action / Hermann Dugas.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1996.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bioorganic Chemistry of Biological Signal Transduction [electronic resource] / edited by Herbert Waldmann.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotransformations in organic chemistry : a textbook / Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.24223
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biotransformations in Organic Chemistry [electronic resource] : A Textbook / by Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotransformations in Organic Chemistry [electronic resource] : A Textbook / by Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotransformations in Organic Chemistry [electronic resource] : A Textbook / by Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotransformations in Organic Chemistry [electronic resource] : A Textbook / by Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ / Nguyễn Thanh Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Carbocation chemistry : applications in organic synthesis / edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.1372
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Carbocation chemistry : applications in organic synthesis / edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 547.1372
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Nguyễn Quang Đạt (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chemical Kinetics and Inorganic Reaction Mechanisms [electronic resource] / by Smiljko Asperger.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs [electronic resource] / by Mrinal K. Bhattacharjee.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemistry of Antibiotics and Related Drugs [electronic resource] / by Mrinal K. Bhattacharjee.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chinmedomics : the integration of serum pharmacochemistry and metabolomics to elucidate the scientific value of traditional Chinese medicine / editor, Xijun Wang ; associate editors, Aihua Zhang, Hui Sun.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1900951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Circularly Polarized Luminescence of Isolated Small Organic Molecules [electronic resource] / edited by Tadashi Mori.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ . Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : Bài tập. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : T.2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ. T.3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2. Phần III / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. Phần II / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Combinatorial chemistry : from theory to application / Willi Bannwarth, Berthold Hinzen (eds.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compendium of Organic Synthetic Methods. Volume 13.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Comprehensive organic reactions in aqueous media / Chao-Jun Li, Tak-Hang Chan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.13422
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Computational pharmaceutical solid state chemistry / edited by Yuriy A. Abramov.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Continuous-Flow Chemistry in the Research Laboratory [electronic resource] : Modern Organic Chemistry in Dedicated Reactors at the Dawn of the 21st Century / by Toma Glasnov.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Coordination polymers and metal organic frameworks [electronic resource] : properties, types and applications / Oscar L. Ortiz and Luis D. Ramírez, editors
Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publishers,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cutting-Edge Organic Synthesis and Chemical Biology of Bioactive Molecules [electronic resource] : The Shape of Organic Synthesis to Come / edited by Yuichi Kobayashi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cycloaddition reactions in organic synthesis [electronic resource] / edited by Shū Kobayashi and Karl Anker Jørgense
Thông tin xuất bản: Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Danh pháp hợp chất hữu cơ / Trần Quốc Sơn (chủ biên), Trần Thị Tửu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Dean's handbook of organic chemistry / George W. Gokel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Dean's handbook of organic chemistry [electronic resource] / George W. Gokel
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Development of Chemistry-Based Screening Platform for Access to Mirror-Image Library of Natural Products [electronic resource] / by Taro Noguchi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development of New Catalytic Performance of Nanoporous Metals for Organic Reactions [electronic resource] / by Mei Yan.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Diversity-oriented synthesis : basics and applications in organic synthesis, drug discovery, and chemical biology / edited by Andrea Trabocchi, University of Florence, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Drug discovery in Africa : impacts of genomics, natural products, traditional medicines, insights into medicinal chemistry, and technology platforms in pursuit of new drugs / Kelly Chibale, Mike Davies-Coleman, Collen Masimirembwa, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology / edited by Irving W. Wainer.
Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong : M. Dekker,  1993
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Early Russian Organic Chemists and Their Legacy [electronic resource] / by David E Lewis.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Electrochemical reactions and mechanisms in organic chemistry / James Grimshaw.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Science BV,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Electronic Effects in Organic Chemistry [electronic resource] / edited by Barbara Kirchner.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essential Elements for a GMP Analytical Chemistry Department [electronic resource] / by Thomas Catalano.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essential organic chemistry / Paula Y. Bruic
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essential reagents for organic synthesis / edited by Philip L. Fuchs, Purdue University, West Lafayette, IN, USA, Andre B. Charette, Université de Montréal, Québec, Canada, Tomislav Rovis, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA, Jeffrey W. Bode, ETH Zürich, Switzerl
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of organic chemistry : for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry / Paul M. Dewick.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach / John C. Gilbert, Stephen F. Martin.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Brooks/Cole Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents for Organic Synthesis, Fiesers' Reagents for Organic Synthesis. Volume 23 / Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents For Organic Synthesis, Index For Volumes 1-22 : Collective Index / Michael B. Smith, Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' reagents for organic synthesis. Volume 27 / Tse-Lok Ho.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley-Blackwell ; John Wiley [distributor],  2013.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Flow Chemistry in Drug Discovery [electronic resource] / edited by Jesus Alcazar, Antonio de la Hoz, Angel Díaz-Ortiz.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fluorescent Imaging in Medicinal Chemistry [electronic resource] / edited by Zhen Cheng.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [electronic resource] / by Bernhard Kräutler, N. P. Sahu.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 85 [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 86 [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 88 [electronic resource] / edited by W. Herz, Heinz Falk, G.W. Kirby.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, Vol. 92 [electronic resource] / edited by A. Douglas Kinghorn, Heinz Falk, Junichi Kobayashi.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe / Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, Vol. 93 [electronic resource] / by Mahendra Sahai, Edda Gössinger, Marta Luzhetska, Johannes Härle, Sajeli A. Begum, Anil B. Ray ; edited by A. Douglas Kinghorn, Heinz Falk, Junichi Kobayashi.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe [electronic resource] : Progress in the Chemistry of Organic Natural Products / by R. D. H. Murray.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of medicinal chemistry / Gareth Thomas.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont , Calif. : Brooks/Cole,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam(Chủ biên), Trần Thị Việt Hoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Green and sustainable medicinal chemistry : methods, tools and strategies for the 21st century pharmaceutical industry / edited by Louise Summerton, Helen F. Sneddon, Leonie C. Jones, James H. Clark.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Guide to fluorine NMR for organic chemists / William R Dolbier, Jr.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.02
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of heterogeneous catalytic hydrogenation for organic synthesis / Shigeo Nishimura.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  c2001.
Ký hiệu phân loại: 547.23
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of reagents for organic synthesis : reagents for heteroarene functionalization / edited by André B. Charette, Université de Montréal, Montréal, QC, Can
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Handbook of reagents for organic synthesis.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; New York : Wiley,  1999-
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of tables for organic compound identification. / Zvi Rappoport.
Thông tin xuất bản: Cleveland : Chemical Rubber Co.,  1967
Ký hiệu phân loại: 547.00212
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Heterocyclic chemistry in drug discovery / edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  [2013]
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
High-Quality Draft Genome Sequence of Desulfovibrio carbinoliphilus FW-101-2B, an Organic Acid-Oxidizing Sulfate-Reducing Bacterium Isolated from Uranium(VI)-Contaminated Groundwater [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Metadata
 
High-throughput screening assays in toxicology / editors, Hao Zhu, Department of Chemistry, Rutgers Center for Computational and Integrative Biology, Rutgers University, Camden, NJ, USA, Menghang Xia, National Center for Advancing Translational Sciences, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt, Ngô Mai Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Mạnh Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Hoàng Trọng Yêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ. T.1- Xúc tác xanh và dung môi xanh / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ / Bùi Đức Chí Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài giảng / Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài tập / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ : bài tập / Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 1 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 2 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hydroboration and Organic Synthesis [electronic resource] : 9-Borabicyclo [3.3.1] nonane (9-BBN) / by Ranjit S. Dhillon.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hydroformylation for Organic Synthesis [electronic resource] / edited by Maurizio Taddei, André Mann.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inorganic rings and polymers of the p-block elements : from fundamentals to applications / Tristram Chivers, Ian Manners.
Thông tin xuất bản: Cambridge : RSC Pub.,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 547.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Intermediate organic chemistry / Ann M. Fabirkiewicz, Department of Chemistry, Randolph College, Lynchburg, Virginia, John C. Stowell, Department of Chemistry, University of New Orleans, New Orleans, Louisiana.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry / William H. Brown, Thomas Poon.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry / William H. Brown and Thomas Poon.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  c2014.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic laboratory techniques : small-scale approach / Donald L. Pavia ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Saunders College Pub.,  1998
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic photochemistry / J.D. Coyle.
Thông tin xuất bản: Chichester [West Sussex] ; New York : Wiley,  1986
Ký hiệu phân loại: 547.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ion-radical organic chemistry : principles and applications / Zory Vlad Todres.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 547.1224
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew F. Parsons.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew Parsons.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Phạm, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Thạnh, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March’s advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure / Michael Smith.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2020
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  [2013]
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mechanisms in advanced organic chemistry / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource] / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in organic reactions / Richard A. Jackson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Medicinal Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Medicinal Chemistry and Pharmacological Potential of Fullerenes and Carbon Nanotubes [electronic resource] / edited by Franco Cataldo, Tatiana da Ros.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Metal Carbenes in Organic Synthesis [electronic resource] / edited by Karl Heinz Dötz.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Metal-Organic Framework [electronic resource] : From Design to Applications / edited by Xian-He Bu, Michael J. Zaworotko, Zhenjie Zhang.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microscale and miniscale organic chemistry laboratory experiments / Allen M. Schoffstall, Barbara A. Gaddis, Melvin L. Druelinger.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microscale organic laboratory : with multistep and multiscale syntheses / Dana W. Mayo. Charles Weston Pickard Professor of Chemistry, Emeritus, Bowdoin College, Ronald M. Pike, Professor of Chemistry, Emeritus, Merrimack College, David C. Forbes, Professor of Chemistry, University of South Alabama ; with contributions by : Dr. Nicholas E. Leadbeater, Department of Chemistry, University of Connecticut, Dr. Andrew Dicks, Department of Chemistry, University of Toronto, Dr. Cynthia B. McGowan, Department of Chemistry, Merrimack College, Dr. Elizabeth Stemmler, Department of Chemistry, Bowdoin College.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.0078
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microwave Methods in Organic Synthesis [electronic resource] / edited by Mats Larhed, Kristofer Olofsson.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern organic synthesis in the laboratory : a collection of standard experimental procedures / Jie Jack Li, Chris Limberakis, Derek A. Pflum.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Molecular biology in medicinal chemistry / editor by Th. Dingermann, D. Steinhilber and G. Folkers.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Molecular rearrangements in organic synthesis / Edited by Christian M. Rojas.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Molecular Spintronics [electronic resource] : From Organic Semiconductors to Self-Assembled Monolayers / by Marta Galbiati.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Natural Products in Medicinal Chemistry (Methods and Principles in Medicinal Chemistry) / Edited by Stephen Hanessian...[et al].
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley-VCH ,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
New Aspects of Zirconium Containing Organic Compounds [electronic resource] / edited by Ilan Marek.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Methodologies and Techniques for a Sustainable Organic Chemistry [electronic resource] / edited by Alessandro Mordini, Ferenc Faigl.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis : Novel strategies in synthesis / edited by Henry feuer
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Orbital interaction theory of organic chemistry / Arvi Rauk elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York , Wiley-Interscience  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic and physical chemistry of polymers / Yves Gnanou, Michel Fontanille.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Kimberly Carter.
Thông tin xuất bản: Global Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons, University of South Florida, Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran University, Scott A. Snyder, Columbia University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / -
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: Boston McGraw-Hill,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Janice Gorzynski Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry, Cornell University.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Brooks/Cole,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Jonathan Clayden ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks Cole,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L. G Wade.
Thông tin xuất bản: Pearson Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L.G. Wade.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice, University of California, Santa Barbara.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons, University of South Florida, Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran University, Scott A. Snyder, University of Chicago.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / William H. Brown, Beloit College, Brent L. Iverson, University of Texas, Austin, Eric V. Anslyn, University of Texas, Austin, Christopher S. Foote, University of California, Los Angeles.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : a short course / David J. Hart ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : an intermediate text / Robert V. Hoffman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : structure and function / Peter Vollhardt, Neil Schore.
Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry 1 for dummies / by Arthur Winter, PhD.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : For Dummies, a Wiley brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry a guided inquiry : a process oriented guided inquiry learning course / Andrei Straumanis.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin, cop.  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language : first semester topics / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547.0071
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language : second semester topics / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 547.0076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry demystified / Daniel R. Bloch.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Chemistry from Retrosynthesis to Asymmetric Synthesis [electronic resource] / by Vitomir Šunjić, Vesna Petrović Peroković.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Chemistry I / Xin Liu
Thông tin xuất bản: British Columbia : Kwantlen Polytechnic University,  2021.
Ký hiệu phân loại: 547.12
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry I : workbook / Arthur Winter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry I as a second language / Dr. David R. Klein.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / John T. Moore ,Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / by John T. Moore and Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry in action : the design of organic synthesis / -
Thông tin xuất bản: The Netherlands : ELSEVIER,  1996
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Chemistry in Confining Media [electronic resource] / by Zory Vlad Todres.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic chemistry.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic experiments / Louis F. Fieser, Kenneth L. Williamson.
Thông tin xuất bản: Lexington, Mass : D.C. Heath,  1992
Ký hiệu phân loại: 547.0072
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Mechanisms [electronic resource] : Reactions, Stereochemistry and Synthesis / by Reinhard Bruckner ; edited by Michael Harmata.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Photochromic and Thermochromic Compounds [electronic resource] : Main Photochromic Families / edited by John C. Crano, Robert J. Guglielmetti.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Polymers
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic reaction mechanisms : a step by step approach / Michael Edenborough.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia, PA : Taylor & Francis,  1999.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic Reaction Mechanisms [electronic resource] : 40 Solved Cases / by Mar Gómez Gallego, Miguel A. Sierra.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Reactions. Vol. 57 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 65 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 68 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 69 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley, & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 59 / Larry E. Ovenman (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 67 / Larry E. Ovenman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Solid State Reactions [electronic resource] / edited by Fumio Toda.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Solid-State Reactions [electronic resource] / edited by Fumio Toda.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Spectroscopy [electronic resource] / by Lal Dhar Singh Yadav.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 80 / Steven Wolff
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 83. / Dennis P. Curran, David J. Mathre.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 84 / editor Marvin J. Miller
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis / Michael B. Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  c2002.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : state of the art 2003-2005 / Douglass F. Taber.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : state of the art 2011-2013 / Douglass F. Taber and Tristan Lambert.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : strategy and control / Paul Wyatt, Stuart Warren
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis and molecular engineering / Mogens Brøndsted Nielse
Thông tin xuất bản: Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthetic methods [electronic resource] / James R. Hanson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organoselenium Chemistry [electronic resource] : Modern Developments in Organic Synthesis / edited by Thomas Wirth.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Oxidation of organic compounds by dioxiranes / Waldemar Adam [and others]
Thông tin xuất bản: Hoboken, N. J. : John Wiley,  ©2009.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Palladium in Organic Synthesis [electronic resource] / edited by Jiro Tsuji.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 547.05
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Personalized Medicine with a Nanochemistry Twist [electronic resource] : Nanomedicine / edited by Dipanjan Pan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phosphorus-31 NMR Spectroscopy [electronic resource] : A Concise Introduction for the Synthetic Organic and Organometallic Chemist / by Olaf Kühl.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ / Nguyễn Kim Phi Phụng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physical Organic Chemistry of Quinodimethanes [electronic resource] / edited by Yoshito Tobe, Takashi Kubo.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Physicochemical and biomimetic properties in drug discovery : chromatographic techniques for lead optimization / Klara Valko, CSC-Analytical Chemistry, Platform Technology & Sciences, GlaxoSmithKline, United Kingdom, and Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, UCL, School of Pharmacy, London, United Kingdo
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical synthetic organic chemistry [electronic resource] : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of organic chemistry / Robert J. Ouellette, J. David Rawn.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Process chemistry in the pharmaceutical industry, volume 2 : challenges in an ever changing climate / edited by Kumar Gadamasetti, Tamim Braish.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Progress in physical organic chemistry. Volume 1 / editors, Saul G. Cohen, Andrew Streitwieser, Jr., Robert W. Taft.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1963.
Ký hiệu phân loại: 547.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [electronic resource] / by H. Budzikiewicz, T. Flessner, R. Jautelat, U. Scholz, E. Winterfeldt.