TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Hóa hữu cơ và Hóa dược 3 (206 tài liệu)

 
3000 solved problems in organic chemistry / by Estelle K. Meislich, Herbert Meislich, Joseph Sharefkin.
Thông tin xuất bản: New York McGraw-Hill,  1994
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A text-book of practical organic chemistry
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall Press ,  1977
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Francis A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science+Business Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry / Frank A. Carey and Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic/Plenum Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry / Valerie Coulter.
Thông tin xuất bản: Chandi Chowk : Global Media,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced organic chemistry : reaction mechanisms / Reinhard Bruckner.
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt/Academic Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.139
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Organic Chemistry. Part A, Structure and Mechanisms [electronic resource] / by Francis A. Carey, Richard J. Sundberg.
Thông tin xuất bản: Norwell : Springer Science+Business Media, LLC,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced practical medicinal chemistry : theory-methodology-purification-usages / Ashutosh Kar.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Practical Organic Chemistry / Dorothy Bartlett.
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi : Global Media,  2009.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in synthetic Organic Chemistry and Methods Reported in US Patents / Thomas F DeRosa.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Amino acids, peptides, and proteins in organic chemistry. Volume 3, Building Blocks, Catalysis and Coupling Chemistry / Edited by Andrew B. Hughes.
Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Arrow pushing in organic chemistry : an easy approach to understanding reaction mechanisms / Daniel E. Levy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2 / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biomedical Chemistry. Current Trends and Developments
Thông tin xuất bản: Warsaw,Berlin : De Gruyter,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action / Hermann Dugas.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1996.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biotransformations in organic chemistry : a textbook / Kurt Faber.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 547.24223
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ / Nguyễn Thanh Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Carbocation chemistry : applications in organic synthesis / edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 547.1372
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Carbocation chemistry :applications in organic synthesis /edited by Jie Jack Li.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.1372
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Nguyễn Quang Đạt (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chinmedomics : the integration of serum pharmacochemistry and metabolomics to elucidate the scientific value of traditional Chinese medicine / editor, Xijun Wang ; associate editors, Aihua Zhang, Hui Sun.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1900951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ . Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ. Tập 3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : Bài tập. Tập 2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ : T.2 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hóa học hữu cơ. T.3 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1 / Thái Doãn Tĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 2. Phần III / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. Phần II / Nguyễn Ngọc Sương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Combinatorial chemistry : from theory to application / Willi Bannwarth, Berthold Hinzen (eds.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compendium of Organic Synthetic Methods.Volume 13.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Comprehensive organic reactions in aqueous media / Chao-Jun Li, Tak-Hang Chan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.13422
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Coordination polymers and metal organic frameworks [electronic resource] : properties, types and applications / Oscar L. Ortiz and Luis D. Ramírez, editors
Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publishers,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cycloaddition reactions in organic synthesis [electronic resource] / edited by Shū Kobayashi and Karl Anker Jørgense
Thông tin xuất bản: Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Danh pháp hợp chất hữu cơ / Trần Quốc Sơn (chủ biên), Trần Thị Tửu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Dean's handbook of organic chemistry /George W. Gokel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Dean's handbook of organic chemistry [electronic resource] / George W. Gokel
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Diversity-oriented synthesis : basics and applications in organic synthesis, drug discovery, and chemical biology / edited by Andrea Trabocchi, University of Florence, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Drug discovery in Africa : impacts of genomics, natural products, traditional medicines, insights into medicinal chemistry, and technology platforms in pursuit of new drugs / Kelly Chibale, Mike Davies-Coleman, Collen Masimirembwa, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology / edited by Irving W. Wainer.
Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong : M. Dekker,  1993
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrochemical reactions and mechanisms in organic chemistry / James Grimshaw.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier Science BV,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essential organic chemistry / Paula Y. Bruic
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essential reagents for organic synthesis /edited by Philip L. Fuchs, Purdue University, West Lafayette, IN, USA, Andre B. Charette, Université de Montréal, Québec, Canada, Tomislav Rovis, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA, Jeffrey W. Bode, ETH Zürich, Switzerl
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Essentials of organic chemistry : for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry / Paul M. Dewick.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Experimental organic chemistry : a miniscale and microscale approach / John C. Gilbert, Stephen F. Martin.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Brooks/Cole Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents for Organic Synthesis, Fiesers' Reagents for Organic Synthesis. Volume 23 / Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fiesers' Reagents For Organic Synthesis, Index For Volumes 1-22 : Collective Index / Michael B. Smith, Tse-Lok Ho
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of medicinal chemistry / Gareth Thomas.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont , Calif. : Brooks/Cole,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam(Chủ biên), Trần Thị Việt Hoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Guide to fluorine NMR for organic chemists /William R Dolbier, Jr.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.02
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of heterogeneous catalytic hydrogenation for organic synthesis /Shigeo Nishimura.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  c2001.
Ký hiệu phân loại: 547/.23
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of reagents for organic synthesis :reagents for heteroarene functionalization /edited by André B. Charette, Université de Montréal, Montréal, QC, Can
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Handbook of tables for organic compound identification. / Zvi Rappoport.
Thông tin xuất bản: Cleveland : Chemical Rubber Co.,  1967
Ký hiệu phân loại: 547.00212
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt, Ngô Mai Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Mạnh Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Hoàng Trọng Yêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ. T.1- Xúc tác xanh và dung môi xanh / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ / Bùi Đức Chí Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài giảng / Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hóa hữu cơ : Bài tập / Phan Thanh Sơn Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ : bài tập / Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 1 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Tập 2 : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thế Kỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Inorganic rings and polymers of the p-block elements :from fundamentals to applications /Tristram Chivers, Ian Manners.
Thông tin xuất bản: Cambridge : RSC Pub.,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 547.5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Intermediate organic chemistry /Ann M. Fabirkiewicz, Department of Chemistry, Randolph College, Lynchburg, Virginia, John C. Stowell, Department of Chemistry, University of New Orleans, New Orleans, Louisiana.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Introduction to organic chemistry / William H. Brown, Thomas Poon.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic chemistry /William H. Brown and Thomas Poon.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  c2014.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Introduction to organic chemistry.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic laboratory techniques : small-scale approach / Donald L. Pavia ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Saunders College Pub.,  1998
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to organic photochemistry / J.D. Coyle.
Thông tin xuất bản: Chichester [West Sussex] ; New York : Wiley,  1986
Ký hiệu phân loại: 547.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Ion-radical organic chemistry : principles and applications / Zory Vlad Todres.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 547.1224
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew F. Parsons.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Science,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Keynotes in organic chemistry / Andrew Parsons.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Phạm, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ / Trần Văn Thạnh, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March’s advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure / Michael Smith.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2020
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in advanced organic chemistry / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource] / R.P. Narain.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mechanisms in organic reactions / Richard A. Jackson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Medicinal Chemistry
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microscale and miniscale organic chemistry laboratory experiments / Allen M. Schoffstall, Barbara A. Gaddis, Melvin L. Druelinger.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Microscale organic laboratory :with multistep and multiscale syntheses /Dana W. Mayo. Charles Weston Pickard Professor of Chemistry, Emeritus, Bowdoin College, Ronald M. Pike, Professor of Chemistry, Emeritus, Merrimack College, David C. Forbes, Professor of Chemistry, University of South Alabama ; with contributions by : Dr. Nicholas E. Leadbeater, Department of Chemistry, University of Connecticut, Dr. Andrew Dicks, Department of Chemistry, University of Toronto, Dr. Cynthia B. McGowan, Department of Chemistry, Merrimack College, Dr. Elizabeth Stemmler, Department of Chemistry, Bowdoin College.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547.0078
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Modern organic synthesis in the laboratory : a collection of standard experimental procedures / Jie Jack Li, Chris Limberakis, Derek A. Pflum.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Molecular biology in medicinal chemistry / editor by Th. Dingermann, D. Steinhilber and G. Folkers.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Molecular rearrangements in organic synthesis /Edited by Christian M. Rojas.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí Hiền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Natural Products in Medicinal Chemistry (Methods and Principles in Medicinal Chemistry) / Edited by Stephen Hanessian...[et al].
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley-VCH ,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis : Novel strategies in synthesis / edited by Henry feuer
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Orbital interaction theory of organic chemistry / Arvi Rauk elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York , Wiley-Interscience  2002
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic and physical chemistry of polymers / Yves Gnanou, Michel Fontanille.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Kimberly Carter.
Thông tin xuất bản: Global Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons, University of South Florida, Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran University, Scott A. Snyder, Columbia University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / -
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2000
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Janice Gorzynski Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry, Cornell University.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / John McMurry.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Brooks/Cole,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Jonathan Clayden ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Joseph M. Hornback.
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks Cole,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L. G Wade.
Thông tin xuất bản: Pearson Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / L.G. Wade.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice, University of California, Santa Barbara.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry / T.W. Graham Solomons.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry /Francis A. Carey.
Thông tin xuất bản: Boston McGraw-Hill,  c2000.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry /T.W. Graham Solomons, University of South Florida, Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran University, Scott A. Snyder, University of Chicago.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry /William H. Brown, Beloit College, Brent L. Iverson, University of Texas, Austin, Eric V. Anslyn, University of Texas, Austin, Christopher S. Foote, University of California, Los Angeles.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry : a short course / David J. Hart ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : an intermediate text / Robert V. Hoffman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry : structure and function / Peter Vollhardt, Neil Schore.
Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry 1 for dummies / by Arthur Winter, PhD.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : For Dummies, a Wiley brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry a guided inquiry : a process oriented guided inquiry learning course / Andrei Straumanis.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin, cop.  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language : first semester topics / David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 547.0071
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry as a second language :second semester topics /David Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 547.0076
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry demystified / Daniel R. Bloch.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry I : workbook / Arthur Winter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry I as a second language / Dr. David R. Klein.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / John T. Moore ,Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry II for dummies / by John T. Moore and Richard H. Langley.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry in action : the design of organic synthesis / -
Thông tin xuất bản: The Netherlands : ELSEVIER,  1996
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic chemistry.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic chemistry.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic experiments / Louis F. Fieser, Kenneth L. Williamson.
Thông tin xuất bản: Lexington, Mass : D.C. Heath,  1992
Ký hiệu phân loại: 547.0072
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Polymers
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Organic Reactions. Vol. 57 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 65 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 68 / Larry E. Overman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Reactions. Vol. 69 / Larry E. Overman (editor)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley, & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 59 / Larry E. Ovenman (editors).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic reactions. Volume 67 / Larry E. Ovenman (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 80 / Steven Wolff
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 83. / Dennis P. Curran, David J. Mathre.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic Syntheses : An Annual Publication of Satisfactory Methods for the Preparation of Organic Chemicals. Volume 84 / editor Marvin J. Miller
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis /Michael B. Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  c2002.
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic synthesis : state of the art 2003-2005 / Douglass F. Taber.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis : strategy and control / Paul Wyatt, Stuart Warren
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthesis :state of the art 2011-2013 /Douglass F. Taber and Tristan Lambert.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Organic synthesis and molecular engineering / Mogens Brøndsted Nielse
Thông tin xuất bản: Hoboken ; New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Organic synthetic methods [electronic resource] / James R. Hanson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2002
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ / Nguyễn Kim Phi Phụng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Practical synthetic organic chemistry [electronic resource] : reactions, principles, and techniques / edited by Stéphane Caron
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Principles of organic chemistry / Robert J. Ouellette, J. David Rawn.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Process chemistry in the pharmaceutical industry, volume 2 : challenges in an ever changing climate / edited by Kumar Gadamasetti, Tamim Braish.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Progress in physical organic chemistry.Volume 1 /editors, Saul G. Cohen, Andrew Streitwieser, Jr., Robert W. Taft.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1963.
Ký hiệu phân loại: 547.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Quantum medicinal chemistry / edited by Paolo Carloni and Frank Alber.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reason and Imagination : Reflections on Research in Organic Chemistry Selected Papers of Derek H. R. Barton / Derek H.R Barton chủ biên.
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific,  1996
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Reductions in organic chemistry / Milos Hudlick
Thông tin xuất bản: England : Ellis Horwood Limited,  1984
Ký hiệu phân loại: 547.23
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Review of organic functional groups : introduction to medicinal organic chemistry / Thomas L. Lemke.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ruthenium in organic synthesis / Shun-Ichi Murahashi (ed.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.05632
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of organic chemistry / Herbert Meislich, Howard Nechamkin, Jacob Sharefkin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of organic chemistry / Herbert Meislich ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Mc-Graw Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outlines [electronic resource] : organic chemistry / Herbert Meislich ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 547.0076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Side reactions in organic synthesis : a guide to successful synthesis design / Florencio Zaragoza Drowa
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Silver in organic chemistry / edited by Michael Harmata.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 547.05654
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Solid-phase organic synthesis /edited by Kevin Burgess.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley-Interscience,  ©2000.
Ký hiệu phân loại: 547/.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Solvents and solvent effects in organic chemistry / Christian Reichardt, Thomas Welton.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Solvents and solvent effects in organic chemistry / Christian Reichardt.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2003
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Strategies and Tactics in Organic Synthesis, 4 [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Student Solutions Manual and Study Guide for Hornback's Organic Chemistry, 2nd / Joseph M. Hornback
Thông tin xuất bản: Brooks Cole ,  2005
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Study guide and solutions manual : organic chemistry, a short course, thirteenth edition / David J. Hart ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Study guide and solutions manual to accompany Organic chemistry, eleventh edition / T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder, Robert G. Johnson, Jon Antilla.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Synthetic organic photochemistry /edited by Axel G. Griesbeck and Jochen Mattay.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Techniques in organic chemistry : miniscale, standard taper microscale, and Williamson microscale / Jerry R. Mohrig, Christina Noring Hammond, Paul F. Schatz.
Thông tin xuất bản: New York : W.H. Freeman,  2010
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry / Miguel E. Alonso.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  1987
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry / Miguel E. Alonso-Amelot, University of the Andes, Department of Chemistry, Merida, Venezuela.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The art of problem solving in organic chemistry /Miguel E. Alonso-Amelot, University of the Andes, Department of Chemistry, Merida, Venezuela.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The complete idiot's guide to organic chemistry / by Ian Guch and Kjirsten Wayman.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha Books,  2007.
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The complete idiot's guide to organic chemistry [electronic resource] / by Ian Guch and Kjirsten Wayman.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha Books,  2007
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Facts on File dictionary of organic chemistry / edited by John Daintith.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on file,  2004
Ký hiệu phân loại: 547.003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms / edited by Howard Maskill.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The nitro group in organic synthesis [electronic resource] / Noboru Ono.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley-VCH ,  2001
Ký hiệu phân loại: 547.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques / James W. Zubrick.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques / James W. Zubrick.
Thông tin xuất bản: New York : : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chem lab survival manual a student's guide to techniques / James W. Zubrick
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  1988
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Organic Chemistry of Drug Synthesis. Vol. 7 / Daniel Lednicer
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2008
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The organic chemistry of sugars / edited by Daniel E. Levy, Péter Füged.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 547.78
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The practice of medicinal chemistry / edited by Camille Georges Wermuth.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier :Academic Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The vocabulary and concepts of organic chemistry / Milton Orchin ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2005
Ký hiệu phân loại: 547.0014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Theoretical organic chemistry / edited by Cyril Párkány
Thông tin xuất bản: Amsterdam, The Netherlands : ELSEVIER,  1998
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa hữu cơ : giáo trình / Phạm Văn Tất, Nguyễn Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa hữu cơ dược / Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ . T. 2 / Thái Doãn Thịnh
Thông tin xuất bản: H : Đại học sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ. Tập 1 / Thái Doãn Thịnh.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Total synthesis of natural products : at the frontiers of organic chemistry / edited by Jie Jack Li, E.J. Corey.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 547.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals / M. Beller and C. Bolm.
Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH ,  2004
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Transition metals in organic synthesis :a practical approach /edited by Susan E. Gibson.
Thông tin xuất bản: Oxford ;New York : Oxford University Press,  1997.
Ký hiệu phân loại: 547/.056
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Understanding the principles of organic chemistry : a laboratory course / Steven F. Pedersen, Arlyn M. Myers.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole Cengage Learning ,  2011
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vogel's Textbook of practical organic chemistry.
Thông tin xuất bản: London : New York : Longman Scientific & Technical ; Wiley,  1989
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên