TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Bóng rổ 1

Mô tả chi tiết: Basketball 1
Asian American basketball : a century of sport, community and culture / Joel S. Franks.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.3230973
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Basics of Language for Language Learners : Literature, Language, and Aesthetics / Peter W. Culicover and Elizabeth Hume.
Thông tin xuất bản: Columbus : The Ohio State University Press,  [2010]
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Basics of research methods for criminal justice and criminology / Michael G. Maxfield, Earl Babbie.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson/Wadsworth,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Basketball : steps to success / Hal Wissel.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Basketball anatomy / Brian Cole, NBA Team Physician of the Year ; Rob Panariello.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Basketball for women / Nancy Lieberman.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 796.3238
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Bóng rổ / Iu.M.Portnova;Trần Văn Mạnh (Dịch); Nguyễn Văn Hiếu (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  1997
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coach Wooden and me : our 50-year friendship on and off the court / Kareem Abdul-Jabbar.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.3230922
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching basketball for dummies / by National Alliance for Youth Sports, with Greg Bach.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 796.323077
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching basketball successfully / Morgan Wootten, Joe Wootten.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Coaching youth basketball / American Sport Education Program.
Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : Human Kinetics,  c1996-
Ký hiệu phân loại: 796.323077
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Court sense : winning basketball's mental game / John Giannini.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Dave Bing : a life of challenge ; foreword by Kareem Abdul-Jabbar / Drew Sharp.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  2013
Ký hiệu phân loại: 796.323092
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Dr. Jack's leadership lessons learned from a lifetime in basketball / Jack Ramsay.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Enzyme Inhibition and Bioapplications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 796.3230922
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Facing Michael Jordan : players recall the greatest basketball player who ever lived / edited by Sean Deveney, with Kent McDill.
Thông tin xuất bản: New York : Sports Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 796.323092
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Five-star basketball presents my favorite moves : making the big plays / [edited by Leigh Klein and Matt Masiero].
Thông tin xuất bản: Terre Haute, IN : Wish Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 796.3238
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Gas Chromatography : Biochemicals, Narcotics and Essential Oils
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 796.32378
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ / Phạm Văn Thảo...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2012
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo dục thể chất Bóng rổ / Bộ môn Giáo dục Thể chất
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục thể chất Bóng rổ / Trung tâm Giáo dục Thể chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình bóng rổ : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT / Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Quốc Quân,Phạm Văn Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2003
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Girls' hockey / by Chris Peters.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Hỏi và Trả lời Luật bóng rổ / Phạm Văn Thảo, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Văn Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2008
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Huấn luyện kỹ - chiến thuật bóng rổ hiện đại : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao / Nguyễn Văn Trung (chủ biên), Nguyễn Quốc Quân, Phạm Văn Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2004
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
James Naismith : the man who invented basketball / Rob Rains ; with Hellen Carpenter ; foreword by Roy Williams.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Temple University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.323092
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Luật thi đấu bóng rổ / Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
National Basketball Association franchises : team performance and financial success / Frank P. Jozsa Jr.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.32364
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Bóng rổ / Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Survival guide for coaching youth basketball / Keith Miniscalco, Greg Kot.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Survival guide for coaching youth basketball / Keith Miniscalco, Greg Kot.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 796.323077
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
The complete book of offensive basketball drills : game-changing drills from around the world / Giorgio Gandolfi.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 796.3232
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
The show- the inside story of the spectacular Los Angeles Lakers in the words of those who lived it / Roland Lazenby.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 796.32364
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
The women's basketball drill book / Women's Basketball Coaches Association ; Betty Jaynes, consultant ; Beth Bass.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 796.3238
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Wilt : larger than life / Robert Allen Cherry.
Thông tin xuất bản: Chicago, Ill. : Triumph Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 796.323092
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Winning basketball fundamentals / Lee Rose.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Humann Kinetics,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 796.323077
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 796.3230924
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Youth basketball drills / Burrall Paye, Patrick Paye.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 796.323077
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa