TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thể hình - Thẩm mỹ 3

Mô tả chi tiết: Gymnastics 3
7 weeks to getting ripped : the ultimate weight-free, gym-free training program / Brett Stewart.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Ulysses Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 613.714
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
7 weeks to getting ripped [electronic resource] : the ultimate weight-free, gym-free training program / Brett Stewart.
Thông tin xuất bản: New York : Ulysses Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 613.714
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beat the gym : personal trainer secrets--without the personal trainer price tag / Tom Holland with Megan McMorris.
Thông tin xuất bản: New York : Morrow,  2011.
Ký hiệu phân loại: 613.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building the gymnastic body : the science of gymnastics strength training / Christopher Sommer.
Thông tin xuất bản: Anthem, Arizona : Olympic Bodies,  2008
Ký hiệu phân loại: 613.71
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang rèn luyện sức khỏe và thể hình đẹp / Matt Roberts; Nguyễn Lân Đính (tổng hợp và biên dịch).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 613.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Get a bangin' body : the city gym boys' ultimate body weight workout for men and women / Charles LaSalle ; with Peter Richmond.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Avery,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 613.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo dục thể chất Thể hình thẩm mỹ - Phần cơ bản / Trung tâm Giáo Dục Thể Chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 613.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục thể chất Thể hình thẩm mỹ / Trung tâm Giáo Dục Thể Chất.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 613.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gym-free and ripped : weight-free workouts that build and sculpt / Nathan Jendrick.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha,  2011
Ký hiệu phân loại: 613.71
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Make the pool your gym : no-impact water workouts for getting fit, building strength and rehabbing from injury / Karl Knopf.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 613.716
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The complete holistic guide to working out in the gym / Yigal Pinchas.
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press ,  2006
Ký hiệu phân loại: 613.71
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The official Gold's Gym guide to getting started in body building / Ed Housewright.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 613.713
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The official Gold's Gym guide to getting started in body building elektronisk ressurs / Ed Housewright.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2005
Ký hiệu phân loại: 613.713
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
You are your own gym / Mark Lauren and Joshua Clark.
Thông tin xuất bản: New Orleans, LA : Light of New Orleans Pub ,  2010
Ký hiệu phân loại: 613.713
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
You are your own gym : the bible of bodyweight exercises / Mark Lauren with Joshua Clark.
Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books Trade Paperbacks,  2011
Ký hiệu phân loại: 613.713
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng