TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành pháp chế dược và đạo đức hành nghề dược


Định mức, danh mục thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc - Các quy định chính sách ưu đãi của nhà nước đối với ngành y tế / Quí Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược- cơ chế tài chính và giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các đơn vị y tế / Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2012
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện & quy trình kỹ thuật khám bệnh điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở y tế / Thùy Linh, Việt Trinh (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật dược / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật dược năm 2016 : Quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Medical Product Regula tory Affairs : Pharmaceuticals, Diagnostics, Medical Devices / John J. Tobin, Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Germany : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim,  2008
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp chế dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật dược và văn bản hướng dẫn thi hành : luật này đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2012
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật