TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Quản lý và kinh tế dược


Định mức, danh mục thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc - Các quy định chính sách ưu đãi của nhà nước đối với ngành y tế / Quí Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Drugs for life : how pharmaceutical companies define our health / Joseph Dumit.
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 338.4761510973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Economic Effects of Product Liability and Other Litigation Involving the Safety and Effectiveness of Pharmaceuticals
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4761510973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethics and the pharmaceutical industry / edited by Michael A. Santoro, Thomas M. Gorrie.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
FTO (Freedom to Operate) in the Pharmaceutical Industry
Thông tin xuất bản: Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
FTO (Freedom to Operate) in the Pharmaceutical Industry / Nonaka, Hirotaka.
Thông tin xuất bản: Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft mbH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Glocal Pharma
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Good manufacturing practices for pharmaceuticals / Joseph D. Nally.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Informa Healthcare,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế dược : Tài liệu đào tạo đại học / Nguyễn Thanh Bình...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế dược trong thực hành lâm sàng / Nguyễn Thị Thu Thủy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Of medicines and markets : intellectual property and human rights in the free trade era / Angelina Snodgrass Godoy.
Thông tin xuất bản: Stanford, California : Stanford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47615109728
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pharmaceutical innovation : incentives, competition, and cost-benefit analysis in international perspective / edited by Frank A. Sloan, Chee-Ruey Hsieh.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Risk management applications in pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturing / edited by A. Hamid Mollah, Mike Long, Harold S. Baseman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Second Generation Patents in Pharmaceutical Innovation
Thông tin xuất bản: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG  2014
Ký hiệu phân loại: 338.476151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding Drugs Markets : An Analysis of Medicines, Regulations and Pharmaceutical Systems in the Global South
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 338.476151091724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở