TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Xác Suất Thống Kê Y Dược

Mô tả chi tiết: Phần xác suất bao gồm:xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và một số phân phối xác suất rời rạc và liên tục thông dụng. - Phần thống kê: giới thiệu một số phương pháp dùng để thu thập dữ liệu; mô tả dữ liệu bằng bảng, đồ thị và các đặc trưng đo lường đơn biến và đa biến; ước lượng và kiểm định giả thuyết cho một tổng thể.
40 puzzles and problems in probability and mathematical statistics / Wolfgang Schwarz.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A first course in probability / Sheldon Ross, University of Southern California.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A first course in probability / Sheldon Ross.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2010
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A modern introduction to probability and statistics : understanding why and how / F.M. Dekking.
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analysis and probability : wavelets, signals, fractals / Palle E.T. Jorgensen ; graphics by Brian Treadway.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied Probability / Kenneth Lange
Thông tin xuất bản: Springer ,  2003
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied statistics and probability for engineers / Douglas C. Montgomery, George C. Runger
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập xác suất thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập xác suất thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập xác suất và một số đề thi tham khảo / Lê Khánh Luận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập xác suất và thống kê toán : có lời giải / Đặng Hấn.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Thống Kê,  1996
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Basic probability theory / Robert B. Ash.
Thông tin xuất bản: Mineola, N.Y. : Dover Publications,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chances are : Adventures in probability [ressource électronique] / Michael Kaplan, Ellen Kaplan.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Viking,  2006
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở lý thuyết xác suất / Nguyễn Viết Phú, Nguyễn Duy Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
CRC standard probability and statistics tables and formulae / Daniel Zwillinger, Stephen Kokoska.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2000
Ký hiệu phân loại: 519.22
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Foundations of Modern Probability / Olav Kallenberg
Thông tin xuất bản: Springer ,  2002
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fundamentals of probability and statistics for engineers / T.T. Soong.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.202462
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geometric probability [electronic resource] / Herbert Solomon.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM, 3600 Market Street, Floor 6, Philadelphia, PA 19104),  1978
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình xác suất - thống kê / Lê Sĩ Đồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Green, Brown, and Probability & Brownian Motion on the Line / Kai Lai Chung chủ biên.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing Co Pte Ltd,  2002
Ký hiệu phân loại: 519.233
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to Probability / Charles M Grinstead
Thông tin xuất bản: American Mathematical Society ,  1997
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability / George G. Roussas.
Thông tin xuất bản: Boston : Elsevier,  2014
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability and its applications / Richard L. Scheaffer, Linda Youn
Thông tin xuất bản: Pacific Grove, Calif. : London : Brooks/Cole ; Cengage Learning [distributor],  2010
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability and its applications / Richard L. Scheaffer.
Thông tin xuất bản: USA : Duxbury Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability and statistics for engineers and scientists / Sheldon M. Ross
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability and statistics for engineers and scientists / Sheldon M. Ross, University of Southern California, Los Angeles, USA.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, AP,  2014
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability and statistics for engineers and scientists / Sheldon M. Ross.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to Probability Models / Sheldon M. Ross
Thông tin xuất bản: Academic Press ,  1997
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to probability with statistical applications [electronic resource] / Geza Schay.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Birkhuser Boston,  2007
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lectures on Probability Theory and Statistics / Editor Jean Picard
Thông tin xuất bản: Springer ,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lý thuyết xác suất - thống kê / Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết xác suất & thống kê / Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết xác suất & thống kê / Lê Sĩ Đồng (chủ biên), Nguyễn Ngọc Phụng, Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 519.
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết xác suất & thống kê / Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Phương, Nguyễn Ngọc Phụng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết xác suất thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh ; Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán / Hoàng Ngọc Nhậm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Đậu Thế Cấp, Lê Thiên Hương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Quang Báu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Mathematical statistics with applications / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer.
Thông tin xuất bản: Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán / Trần Diên Hiền, Vũ Viết Yên.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability / A.N. Shiryaev ; translated by R.P. Boas.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  1996
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability / A.N. Shiryayev ; translated by R.P. Boas.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1984
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability & statistics for engineers & scientists / Ronald E. Walpole ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 519.02462
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability : Modeling and applications to ramdom processes / Gregory K Miller
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and Information [electronic resource] : An Integrated Approach.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and statistical inference / Nitis Mukhopadhyay.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2000
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and statistics : based on Schaum's Outline of probability and statistics by Murray R. Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan / abridgment editor, Mike LeVan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and statistics [electronic resource] / by Murray R. Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan ; abridgment editor Mike LeVan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 519.276
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and statistics [electronic resource] / Murray R. Spiegel, John J. Schiller, R. Alu Srinivasan.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and statistics with reliability, queuing, and computer science applications / Kishor S. Trivedi, Duke University, Durham, North Carolina.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2016
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability and Statistics. A Course for Physicists and Engineers
Thông tin xuất bản: Berlin ; Boston : De Gruyter,  2018
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Probability and stochastics / Erhan Ǹnlar.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability Demystified / Allan G. Bluman
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability demystified / Allan G. Bluman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability for dummies / Deborah Rumsey.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability for dummies / by Deborah Rumsey.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability in Electrical Engineering and Computer Science : An Application-Driven Course
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Probability theory : a comprehensive course / Achim Klenke.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability Theory I / M. Loeve.
Thông tin xuất bản: Springer,  1977
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability theory I / M. Loève.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1977
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability, Combinatorics and Control
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Probability, Random Variables, and Random Signal Principles / Peyton Z. Peebles/Jr
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  1987
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability, random variables, and stochastic processes / Athanasios Papoulis.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  1991
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Probability, random variables, statistics, and random processes : fundamentals & applications / Ali Grami.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2020.
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Radically Elementary Probability Theory / Edward Nelson
Thông tin xuất bản: Princeton University Press ,  1987
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Recent advances in applied probability / edited by Ricardo Baeza-Yates ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York ; Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Recent Advances in Applied Probability / R Baeza-Yates chủ biên, Jorgen Hsler chủ biên.
Thông tin xuất bản: Boston : Springer Science+Business Media,  2005
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum';s Outline of Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes / Hwei P. Hsu
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  1997
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of elements of statistics I : differential statistics and probability / Stephen Bernstein, Ruth Bernstein.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 519.576
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of probability, random variables, and random processes / Hwei P. Hsu
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  1997
Ký hiệu phân loại: 519.2076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of probability, random variables, and random processes / Hwei P. Hsu.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1996
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Taking chances : winning with probability / John Haigh.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The mathematics of games : an introduction to probability / David G. Taylor.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 519.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Theory of probability : a critical introductory treatment / Bruno De Finetti ; translated by Antonio Machi, Adrian Smith.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Understanding Probability [electronic resource] : Chance Rules in Everyday Life.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất - thống kê và phân tích số liệu / Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đình Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê / Tô Văn Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê : bài tập / Hoàng Ngọc Nhậm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Thống Kê,  2011
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê : Bài tập / Lê Thị Thiên Hương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xác suất thống kê : dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa / Đặng Đức Hậu, Hoàng Minh Hằng (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Phúc Yên : Giáo dục Việt Nam,  2015
Ký hiệu phân loại: 519.502461
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê : giáo trình / Lê Đức Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm / Bùi Minh Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất thống kê và ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê (dùng cho sinh viên ngành xây dựng và kỹ thuật hạ tầng) / Ninh Quang Hải chủ biên, Nguyễn Kim Chà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê : giáo trình / Nguyễn Đình Huy , Đậu Thế Cấp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xác suất và thống kê : Giáo trình / Phạm Văn Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xác suất và thống kê toán : bài giải và bài tập / Nguyễn Thành Cả
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê toán : Bài tập / Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ, Nguyễn Cao Văn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê toán : lý thuyết-bài tập-đề thi / Nguyễn Thành Cả
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê toán học / Đặng Hấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  1996
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Xác suất và thống kê trong kỹ thuật hệ thống công nghiệp / Hồ Thanh Phong.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên