TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sinh lý bệnh và miễn dịch


Miễn dịch - Sinh lý bệnh / Phạm Hoàng Phiệt (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh - miễn dịch / Văn Đình Hoa (chủ biên), Văn Đình Hoa,Nguyễn Thị Vinh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh - miễn dịch : sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần miễn dịch học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.070
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch Phần sinh lý bệnh học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng