TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Giải phẫu, sinh lý và Bệnh nhiễm


Giải phẫu - sinh lý : sách dùng cho trung học y tế / Nguyễn Văn Huy, Lê Bá Thúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Văn Hưng (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu bệnh học / Nguyễn Văn Hưng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 1 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 2 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Sách dùng để dạy và học trong các trường Trung học y tế / Đinh Quế Châu, Dương Hữu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2005
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu sinh lý người : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Thị Hiền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi : Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Đình Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu sinh lý động vật nuôi / Nguyễn Thị Thành.
Thông tin xuất bản: Bảo Lộc : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh, tế bào học / Bộ y tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford cases in medicine and surgery / Hugo Farne, Edward Norris-Cervetto, James Warbrick-Smith.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Physiologic basis of surgery / editor, J. Patrick O'Leary ; co editor, Arnold Tabuenca ; associate editor, Lea Rhea Capote
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ,  2008
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình