TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sinh lý bệnh và Dược lý 1


Dược lý học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Thanh Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý phân tử : Từ phân tử đến lâm sàng / Nguyễn Xuân Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý học / Trần Thị Phúc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Miễn dịch - Sinh lý bệnh / Phạm Hoàng Phiệt (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology / [edited by] Karen Whalen ; collaborating editors, Richard Finkel, Thomas A. Panavelil.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology / Eugene C. Toy ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill Medical,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology : PreTest self-assessment and review / Arnold Stern.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology : PreTest Self-Assessment and Review / Arnold Stern.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology and Applications of Naturally Occurring Iridoids [electronic resource] / by Biswanath Dinda.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacology case studies for nurse prescribers / edited by Donna Scholefield, Alan Sebti and Alison Harri
Thông tin xuất bản: London : M&K Publishing,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology demystified / -
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology for anaesthesiologists / J.P. Howard Fee , James G. Bovill (Editor).
Thông tin xuất bản: Informa Healthcare,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.102
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology for dentistry [electronic resource] / Surender Singh.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.10246176
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology for the health care professions / Christine M. Thorp.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology for the physical therapist / Peter C. Panus ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology in rehabilitation / Charles D. Ciccone.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : F.A. Davis Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology Principles and Pratice / Miles P. Hacker, William S. Messer, Kenneth A. Bachmann.
Thông tin xuất bản: USA : Academic Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology test prep : 1500 USMLE-style questions & answers / Mario Babbini, Mary Thomas.
Thông tin xuất bản: New York : Thieme Medical Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo / Đoàn Thị Nhung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh - miễn dịch / Văn Đình Hoa (chủ biên), Văn Đình Hoa,Nguyễn Thị Vinh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh - miễn dịch : sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh / Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thái Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần miễn dịch học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.070
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần sinh lý bệnh học) : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch Phần sinh lý bệnh học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Văn Đình Hoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành dược lý 1 / Trương Đình Phước, Đào Vân Thy, Nguyễn Lan Thùy Ty.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình