TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Dược di truyền


Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập di truyền học / Đỗ Lê Thăng, Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Chú giải di truyền học / Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở di truyền học / Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Lê Duy Thành chủ biên, Tạ Toàn , Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học / Phạm Thành Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học : Giáo trình / Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Di truyền học : giáo trình / Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng, Trần Quốc Dung.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2005
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học quần thể / Đỗ Lê Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 576.58
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng : giáo trình / Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2008
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình di truyền học người / Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Đình Đạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2002
Ký hiệu phân loại: 611.01816
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình di truyền học sinh vật nhân sơ và virut / Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 576.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học đại cương. T.1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa / Nguyễn Đức Lượng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa / Nguyễn Đức Lượng chủ biên, Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 2, Di truyền học và sinh học phân tử / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2016
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh học phân tử của tế bào. Tập 2, Di truyền học và sinh học phân tử / Harvey Lodish...[et all]; Nguyễn Xuân Hưng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vi sinh vật học. Phần 2- Sinh lý học, sinh hoá học, di truyền học, miễn dịch học và sinh thái học vi sinh vật / Nguyễn Lân Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên