TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sử dụng thuốc trong điều trị các bệnh mạn tính


Chronic disease nursing : a rheumatology example / edited by Susan M. Oliver.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 610.736
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chronic Kidney Disease
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chronic Kidney Disease and Renal Transplantation
Thông tin xuất bản: Croatia, IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 813.52
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease : A Current Conspectus
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 616.2407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management of Chronic Liver Diseases - Recent Advances
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.362
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Regulation of Inflammation in Chronic Disease
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sickle Cell Disease - Pain and Common Chronic Complications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở