TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Vật lý y sinh

Mô tả chi tiết: Vật lý y sinh là môn học nghiên cứu các cơ chế của sự sống dựa trên cơ sở các quy luật và phương tiện của Vật lý học.
Biomechanics
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 571.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biophysics / Roland Glaser.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2000
Ký hiệu phân loại: 571.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biophysics demystified [electronic resource] / Daniel Goldfarb.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 571.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biophysics for beginners : a journey through the cell nucleus / Helmut Schiessel.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 571.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cryopreservation : Current Advances and Evaluations
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 571.4645
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Human biology / Cecie Starr, Beverly McMillan.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human Biology: Laboratory Manual / Mader Sylvia S, Damron Terry.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to biophotonics / Paras N. Prasad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 571.455
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Methods in modern biophysics / Bengt Nölting.
Thông tin xuất bản: Berlin : New York : Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 571.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Neurobiology for dummies / Frank Amthor.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physics in biology and medicine / Paul Davidovits.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/Academic Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physics in biology and medicine / Paul Davidovits.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 612.014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physics in mind : a quantum view of the brain / Werner R. Loewenstein.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physics of the life sciences / Jay Newman.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 571.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The biology of the eye / edited by Jorge Fischbarg.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2006
Ký hiệu phân loại: 612.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trends in Comparative Endocrinology and Neurobiology
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2018
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Vitamin K : Recent Topics on the Biology and Chemistry
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2022
Ký hiệu phân loại: 612.399
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở