TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Mô tả chi tiết: Học phần gồm hai khối kiến thức cơ bản. 1/ Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lồi đấu tranh giành độc lập dân tộc ( bái 1 – 3) . Ở đây, trình bày cơ sở ra đời và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) ; Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ ( 1945 – 1975). 2/ Đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. ( bài 4 – 8). Ở đây, trình bày đường lối Công nghiệp hóa ; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại của Đảng.
70 câu hỏi gợi ý trả lời môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Quang Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2000 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng trình đại hội XI của Đảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng : tài liệu sử dụng tại đại hội Đảng cấp cơ sở
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Hữu Vượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Hữu Vượng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2016
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mẫu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Văn Phùng (biên soạn),...[và những người khác]; Lê Viết Hảo (cộng tác),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Đình Phú, Đỗ Ngọc Ninh, Ngô Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị - Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Trọng Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia ,  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / Kiều Xuân Bá (Chủ biên); Lê Mậu Hãn, Trần Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đình Cơ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở / Hồ Thanh Khôi.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1973 - 1975) / Nguyễn Xuân Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu hỏi - đáp về đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 / Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Văn hóa - Văn nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân / Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu hướng dẫn ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam / Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI / Trần Thu Thảo (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học lịch sử đảng cộng sản Việt Nam ( Dưới dạng hỏi và đáp ) / Bùi Kim Đỉnh chủ biên, Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Thị Điều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN : Lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 / Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ và TCCN.
Thông tin xuất bản: TPHCM : ,  2015
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ VIII / Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : ,  2005
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.526
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.526
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII / Đảng cộng sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn phòng trung ương,  2018
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa XII / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn phòng Trương ương Đảng,  2017
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật