TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình