TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Triết học Mác - Lênin


110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia : Bộ sách học và làm theo Bác / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
A short history of Soviet socialism / Mark Sandle
Thông tin xuất bản: USA : UCL Press,  1995
Ký hiệu phân loại: 335.430947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
A short history of Soviet socialism [electronic resource] / Mark Sandle.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia, PA : UCL Press,  1999.
Ký hiệu phân loại: 335.430947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Accidental Holy Land : The Communist Revolution in Northwest China (Edition 1)
Thông tin xuất bản: University of California Press ,  2022
Ký hiệu phân loại: 335.4345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Afterlives of Chinese Communism : Political Concepts from Mao to Xi
Thông tin xuất bản: Australia : ANU Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Antonio Gramsci : beyond Marxism and postmodernism / Renate Holub.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1992.
Ký hiệu phân loại: 335.43092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Asia Oriental / Novelo, Adriana.
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico ,  1984
Ký hiệu phân loại: 335.40959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Asia Oriental : opciones de desarrollo / Adriana Novelo (compiladora).
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa,  1984.
Ký hiệu phân loại: 335.40959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bàn về thanh niên / C. Mác, Ph.Ăng Ghen.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thanh Niên,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biện chứng của tự nhiên / Ph. Ăng-ghen.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bolshevik Feminist : The Life of Aleksandra Kollontai / Barbara Evans Clements.
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press,  1979.
Ký hiệu phân loại: 335.430924
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bút ký triết học / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập . Tập 14
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 10 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 11 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 12 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 13 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 15 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 16 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 17 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 18 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 19 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 2 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 20 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 21 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 22 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 23 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 24 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 25: Phần II / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 26: Phần I / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 26: Phần II / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 26: Phần III / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 27 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 28 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 29 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 3 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 30 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 31 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 32 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 33 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 34 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 35 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 36 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 37 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 38 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 4 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 40 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 41 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 42 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 43 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 44 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 45 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 46: Phần I / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 46: Phần II / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 47 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 48 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 49 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 5 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 50 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 6 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 7 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 8 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 9 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen tuyển tập : Tập 1 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tại trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hôi thảo khoa học / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Capital : a critique of political economy / Karl Marx ; introduced by Ernest Mandel ; translated by Ben Fowkes.
Thông tin xuất bản: London ; New York, N.Y., USA : Penguin Books in association with New Left Review,  1990
Ký hiệu phân loại: 335.41
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Champagne and Meatballs elektronisk ressurs / Bert Whyte.
Thông tin xuất bản: Edmonton : Athabasca University Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.43092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Champagne and Meatballs: Adventures of a Canadian Communist
Thông tin xuất bản: Edmonton, AB : Athabasca University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.43092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Che, el camino del fuego / Orlando Borrego.
Thông tin xuất bản: La Habana : Imagen Contempor�anea,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4347
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chống Đuy-rinh / Ph. Ăng-ghen.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn An Ninh, Dương Thị Minh, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Thị Thạch.
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Phạm Văn Thái, Phùng Khắc Bình, Đỗ Công Tuấn, Phạm Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam / Bộ công an.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt / Bùi Anh Tuấn, Trần Cao Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công An Nhân Dân,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Communism in Eastern Europe / edited by Teresa Rakowska-Harmstone and Andrew Gyorgy.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cuộc đời chúng tôi : tiểu sử Các Mác và Phriđrich Ăngghen / H. Ghemcop.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dance of the dialectic :steps in Marx's method /Bertell Ollman.
Thông tin xuất bản: Urbana, Ill. : University of Illinois Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4/11
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đảng và Hồ Chí Minh trong cuộc hành trình cùng dân tộc / Lê Trung Kiên (chủ biên), Lê Đình Hùng (cố vấn nội dung).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dangerous liaisons : the marriages and divorces of marxism and feminism / Cinzia Arruzza ; prologue by Penelope Duggan.
Thông tin xuất bản: Pontypool, Wales : [London] : Merlin Press Ltd ; in association with Resistance Books and IIRE,  2013.
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Death to bourgeois society : the propagandists of the deed.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : Pm Pr,  2016.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
El Corrimiento hacia el rojo : ensayo / Fernando Mart�inez Heredia.
Thông tin xuất bản: La Habana [i.e. Havana, Cuba] : Editorial Letras Cubanas,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4347
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
From Marx to Hegel and back : capitalism, critique, and utopia / edited by Victoria Fareld, Hannes Kuch.
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam / Nguyễn Hữu Đức (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình chủ nghĩa Xã hội Khoa học / Đỗ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học - Hệ chuyên ngành lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học - Không chuyên ngành lý luận chính trị / Hoàng Chí Bảo (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và đào tạo,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên ngành lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và đào tạo,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Kinh tế chính trị : Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh / Chu Văn Cấp, Phạm Quang Phan, Trần Bình Trọng.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế / Phạm Quang Phan, Lê Thục, Tô Đức Hạnh, Đào Phương Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2007
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Lê Danh Tốn (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thanh Huyền,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Huyền,...(và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mac-Lênin : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ / Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồng Lý luận Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Nguyễn Viết Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2018
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình triết học : dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2007
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình triết học Mac - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình triết học Mác - Lênin / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Triết học Mác-Lênin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình triết học Mác-Lênin : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình triết học Mác-Lênin : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Triết học Mác-Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Nguyễn Khắc Thanh, Trần Quang Lâm,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: H.:Chính trị - Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Hồng Chương, Nguyễn Khánh Bật, Phạm Ngọc Anh,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: / Mạch Quang Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trìnhTư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hồ Chí Minh - kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam / Trần Đình Huỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh - người xây dựng Đảng Cộng sản và chính quyền Nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.1 - 1919-1945 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh tuyển tập : T.3 - 1954-1969 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đào Đậu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí / Tạ Ngọc Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  1995
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh / Nhà xuất bản Thông Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác - Lênin / Hoàng Thị Bích Loan, Vũ Thị Thoa
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia ,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp triết học Mác-Lênin / Vũ Quang Tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị -Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / Phạm Quang Phan, Vũ Anh Tuấn, Tô Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền, Trần Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Karl Marx / Allen W. Wood.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2004.
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Karl Marx [electronic resources] : His Life and Environment / by Isaiah Berlin, Alan Ryan.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 335.4092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị : Giáo trình / Phạm Quan Phan, Chủ biên…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Cao Thị Toàn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1 / Phan Trọng Kỳ (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2 / Phan Trọng Kỳ (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mac-Lenin / Hồ Trọng Viện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Labor and the Chinese Revolution / Thomas, S. Bernard ; Thomas, S. Bernard.
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press ,  1983
Ký hiệu phân loại: 335.430951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Labor and the Chinese Revolution : Class Strategies and Contradictions of Chinese Communism, 1928-1948 / by S. Bernard Thomas.
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : Center for Chinese Studies, University of Michigan,  1983.
Ký hiệu phân loại: 335.430951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác . Tập 1 - Sự hình thành và cơ sở của Chủ nghĩa Mác : Sách tham khảo / Lê Cự Lộc, Trần Khang (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.2 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ đầu của Chủ nghĩa tư bản độc quyền : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.3 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ thắng lợi chủa Chủ nghĩa xã hội : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.4 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ hiện nay : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T1 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sự Thật,  1980
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T2 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sự Thật,  1980
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T3 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sự Thật,  1980
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T4 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sự Thật,  1980
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T5 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sự Thật,  1980
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Managerial Capitalism : Ownership, Management and the Coming New Mode of Production
Thông tin xuất bản: Pluto Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 335.412
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marx : A Philosophy of Human Reality / Michel Henry ; translated by Kathleen McLaughlin.
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press,  1983.
Ký hiệu phân loại: 335.40924
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marx : a very short introduction / Peter Singer.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 335.4092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx and Marxism / Peter Worsley.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx for the 21st century / edited by Hiroshi Uchida ; with a special introduction by Terrell Carver.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx nhà tư tưởng của cái có thể . Tập 1 / Michel Vadee.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Viện Thông Tin KHXH,  1996
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx, 200 años / Torres, Esteban.
Thông tin xuất bản: Ciudad de Buenos Aires, Argentina : CLACSO ,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marx, Lenin, and the revolutionary experience [electronic resource] : studies of communism and radicalism in the age of globalization / by Paul Le Blanc.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marxism and Deconstruction : A Critical Articulation
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marxism and Deconstruction : A Critical Articulation / Michael Ryan.
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press,  [1982]
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marxism and Deconstruction A Critical Articulation / Michael Ryan.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marxism, religion and ideology : themes from David McLellan / edited by David Bates, Iain MacKenzie and Sean Sayers.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx's capital / Ben Fine and Alfredo Saad-Filho.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, Va. : Pluto Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nada por perdido / Ricca, Guillermo.
Thông tin xuất bản: Río Cuarto, Argentina : CLACSO ,  2017
Ký hiệu phân loại: 335.43098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Advances in Stem Cell Transplantation
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4382
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo / Nguyễn Quốc Thẩm, Nguyễn Duy Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà nước và cách mạng / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Khánh Bật.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
On the Formation of Marxism
Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill,  2016
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
On the reproduction of capitalism : ideology and ideological state apparatuses / Louis Althusser ; preface by Etienne Balibar ; introduction by Jacques Bidet ; translated by G.M. Goshgarian.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Verso,  2014.
Ký hiệu phân loại: 335.412
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Our Unswerving Loyalty
Thông tin xuất bản: Canberra ACT, Australia : ANU Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4230994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Our Unswerving Loyalty : A documentary survey of relations between the Communist Party of Australia and Moscow, 1920?1940
Thông tin xuất bản: Canberra ANU Press  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4230994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Race, ideology, and the decline of Caribbean Marxism / Anthony P. Maingot.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.434
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Reflections on the Marxist theory of history / Paul Blackledge.
Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : New York : Manchester University Press ; Distributed exclusively in the USA by Palgrave,  2006.
Ký hiệu phân loại: 335.4119
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Requiem for Marx / edited with an introduction by Yuri N. Maltsev.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Rereading Marx in the Age of Digital Capitalism
Thông tin xuất bản: Pluto Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stochastic Modeling and Control
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Hoàng Trung (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam / Hoàng Trung (chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga / Lê - nin.
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Tiến Bộ,  1976
Ký hiệu phân loại: 335.402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới / Nguyễn Viết Thông (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Chính Trị Quốc Gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.434616
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu hướng dẫn ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần II / Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Cambridge companion to Marx / edited by Terrell Carver.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  1991.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The cry was unity : communists and African Americans, 1917-36 / Mark Solomon.
Thông tin xuất bản: Jackson : University Press of Mississippi,  c1998.
Ký hiệu phân loại: 335.4308996073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Marx dictionary /Ian Fraser and Lawrence Wilde.
Thông tin xuất bản: London ;New York : Continuum,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 335.4092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The roots of American communism / Theodore Draper.
Thông tin xuất bản: New Brunswick, NJ : Transaction Publishers,  2003.
Ký hiệu phân loại: 335.40973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The scientific Marx / Daniel Little.
Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota Press,  c1986.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học : dưới dạng hỏi & đáp / Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Đức Bách, Nguyễn Thị Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp ) / Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin : dưới dạng hỏi đáp / Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm người tài đức : Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà / Đào Thị Lê Hằng, Tuệ Minh (biên soạn, tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triết học Mác - Lênin . Tập 2 : Chương trình cao cấp / Học viện Chính trị Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triết học Mác - Lênin . Tập 2 : Đề cương bài giảng dùng trong trường đại học / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Triết học Mác - Lênin . Tập1 : Chương trình cao cấp / Học Viện Chính trị Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Triết học Mác - Lênin / Nguyễn Minh Trí.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Triết học Mác - Lênin : Đề cương bài giảng & hướng dẫn ôn tập / Đào Duy Thanh (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Triết học Mác - Lênin : giáo trình / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Triết học Mác- Lênin . Tập 1 : Đề cương bài giảng dùng trong các trường CĐ / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triết học Mác-Lênin . Tập 3 : chương trình cao cấp / Học viện Chính trị Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triết học Mác-Lênin : Bài giảng cho sinh viên / Trường đại học Bách khoa Hà Nội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Triết lý hành động Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc / Nguyễn Hữu Đức, Lê Văn Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đề Thủy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Hinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân : Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chủ đề năm 2009 / Ban Tuyên giáo Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản / Ph. Ăng-ghen, C. Mác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.422
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật