TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Kinh tế chính trị Mác - Lênin


110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Communism in Eastern Europe / edited by Teresa Rakowska-Harmstone and Andrew Gyorgy.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dangerous liaisons : the marriages and divorces of marxism and feminism / Cinzia Arruzza ; prologue by Penelope Duggan.
Thông tin xuất bản: Pontypool, Wales : [London] : Merlin Press Ltd ; in association with Resistance Books and IIRE,  2013.
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Giáo trình Kinh tế chính trị : Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh / Chu Văn Cấp, Phạm Quang Phan, Trần Bình Trọng.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế / Phạm Quang Phan, Lê Thục, Tô Đức Hạnh, Đào Phương Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2007
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Lê Danh Tốn (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thanh Huyền,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Huyền,...(và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mac-Lênin : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ / Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồng Lý luận Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Nguyễn Khắc Thanh, Trần Quang Lâm,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: H.:Chính trị - Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / Phạm Quang Phan, Vũ Anh Tuấn, Tô Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị : Giáo trình / Phạm Quan Phan, Chủ biên…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Cao Thị Toàn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1 / Phan Trọng Kỳ (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2 / Phan Trọng Kỳ (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế chính trị Mac-Lenin / Hồ Trọng Viện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marxism and Deconstruction : A Critical Articulation
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marxism and Deconstruction : A Critical Articulation / Michael Ryan.
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press,  [1982]
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marxism and Deconstruction A Critical Articulation / Michael Ryan.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : The Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp ) / Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin : dưới dạng hỏi đáp / Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên / Lê Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xây dựng ý thức & tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước những thách thức mới / Nguyễn Thị Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật