TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


70 câu hỏi gợi ý trả lời môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Quang Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bách khoa thư Hồ Chí Minh . T.1- Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo : Tư liệu - sơ giản / Phan Ngọc Liên, Nguyên An.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Từ điển Bách khoa,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.512
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2000 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam / Hội Đồng Trung Ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mẫu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam / Đặng Đình Phú, Đỗ Ngọc Ninh, Ngô Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị - Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Hội đồng Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / Kiều Xuân Bá (Chủ biên); Lê Mậu Hãn, Trần Duy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh kiếm và lá chắn / Trần Bạch Đằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.515
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học lịch sử đảng cộng sản Việt Nam ( Dưới dạng hỏi và đáp ) / Bùi Kim Đỉnh chủ biên, Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Thị Điều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.526
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.526
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.10 - 1949 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.11 - 1950 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.12 - 1951 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.13 - 1952 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.14 - 1953 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.15 - 1954 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.16 - 1955 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.17 - 1956 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.18 - 1957 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.19 - 1958 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.2 - 1930 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.20 - 1959 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.21 - 1961 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.22 - 1961 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.23 - 1962 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.24 - 1963 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.25 - 1964 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.26 - 1965 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.27 - 1966 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.28 - 1967 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.29 - 1968 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.3 - 1931 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.31 - 1970 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.32 - 1971 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.33 - 1972 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.35 - 1974 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.4 - 1932-1934 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.5 - 1935 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.5 - 1935 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.6 - 1936-1939 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.7 - 1940-1945 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiên Đảng : Toàn tập : T.8 - 1945-1947 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn kiện Đảng : Toàn tập : T.9 - 1948 / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.51
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Về một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Quang Phát chủ biên, Nguyễn Đình Tú, Hoàng Đức Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.512
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vững bước trên con đường đã chọn / Hội đồng Lý luận Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa của dân, do dân, vì dân / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Tốn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân,  2003
Ký hiệu phân loại: 335.513
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật