TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chuyên đề Đạo đức y học


A History of Force Feeding : Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909-1974
Thông tin xuất bản: Basingstoke Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 365.667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A History of Force Feeding : Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909-1974 / by Ian Miller.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 306.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
A history of force feeding : hunger strikes, prisons and medical ethics, 1909-1974 / Ian Miller.
Thông tin xuất bản: Basingstoke (UK) : Palgrave Macmillan,  2016
Ký hiệu phân loại: 365.667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A History of Force Feeding [electronic resource] : Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909-1974 / by Ian Miller.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An introduction to medical ethics : patient's interest first / Arthur S.M. Lim.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Biomedical ethics / [edited by] Thomas A. Mappes, David DeGrazia.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Chapter Medical Ethics in the Czech Republic - Experiences in the Post-Totalitarian Country'
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essays in medical ethics : plea for a medicine of prudence / Giovanni Maio, MD, Physician, Philosopher, Chair of Medical Ethics, Director of the Institute of Medical Ethics and History of Medicine, University of Freiburg, Freiburg, Germany.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Everyday Medical Ethics and Law : British Medical Association Ethics Department / Ann Sommerville.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-blackwell,  2013
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Evidence-based medical ethics : cases for practice-based learning / authors, John E. Snyder, Candace C. Gauthier ; foreword by Rosemarie Tong.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intervention and Reflection Basic Issues in Medical Ethics / Ronald Munson.
Thông tin xuất bản: United States : Thomson Wadsworth,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Islamic Perspectives on the Principles of Biomedical Ethics
Thông tin xuất bản: World Scientific Publishing Co.  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Medical ethics for dummies / by Jane Runzheimer, Linda Johnson Larsen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Philosophical reflections on medical ethics / edited by Nafsika Athanassoulis.
Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,  2005.
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The picture of health : medical ethics and the movies / edited by Henri Colt, Silvia Quadrelli, and Lester D. Friedman.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 791.43
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Well-mannered medicine : medical ethics and etiquette in classical Ayurveda / Dagmar Wujastyk.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 174.295538
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Y đức và luật định tìm hiểu kinh nghiệm thế giới : sách tham khảo / Tạ Quang Hùng (tổng hợp và biên dịch)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2015
Ký hiệu phân loại: 174.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic