TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n tr��� kinh doanh (24 môn)

Môn: Phân tích đầu tư (10 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về đầu tư và dự án đầu tư, đặc biệt đi sâu vào các nội dung về phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả KTXH, lập, thẩm định và lựa chọn các dự án đầu tư. Với những ví dụ cụ thể, học viên sẽ hiểu và vận dụng tốt kiến thức để nhận diện được cơ hội đầu tư, biết cách dự báo và đánh giá hiệu quả của dự án, qua đó có những quyết định đầu tư đúng đắn, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư.
 
Dự án đầu tư Lập - Thẩm định hiệu quả tài chính / Đinh Thế Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế đầu tư / Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế đầu tư / Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập - thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư / Đinh Thế Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân khi tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong các dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Vình ; Vương Đức Hoàng Quân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.63243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích kinh tế dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie / Khổng Đức Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản lý dự án đầu tư công : Sách chuyên khảo / Lê Như Thanh, Lê Văn Hoà (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.67252
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thẩm định dự án đầu tư / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thẩm định mặt tài chính dự án đầu tư trung dài hạn tại NHCT chi nhánh 2 Tp.HCM / TRẦN THỊ HỒNG TÂM.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ thuật / Đặng Minh Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật