TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (25 môn)

Môn: Các trường phái kế toán (10 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Trang bị cho người học những kiến thức tổng quát về kế toán qua nhiều giai đoạn của lịch sử phát triển của loài người theo các trường phái kế toán khác nhau. Qua đó, rút kết được kế toán là một hệ thống thông tin hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với nhiều quan điểm khác nhau; và được sử dụng phản ảnh quá khứ, hiện tại và tương lai, là ngôn ngữ trong kinh doanh nhằm cung cấp thông tin đáp ứng cho việc hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát, và ra quyết định cho các đối tượng sử dụng.
 
Accounting theory / Ahmed Riahi-Belkaoui.
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson Learning,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory / Jayne Godfrey . . . [et al.].
Thông tin xuất bản: Australia : JohnWiley & Sons ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : a conceptual and institutional approach / Harry I. Wolk, Michael G. Tearney, James L. Dodd.
Thông tin xuất bản: Australia ; Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub.,  2001.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : conceptual issues in a political and economic environment / Harry I. Wolk, James L. Dodd, John J. Rozycki.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage Publications,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting theory : contemporary accounting issues / Thomas G. Evans.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2003.
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essays in accounting theory in honour of Joel S. Demski / edited by Rick Antle, Frøystein Gjesdal, Pierre Jinghong Liang.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accounting theory / Craig Deegan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập & bài giải kế toán : Lý thuyết kế toán & kế toán doanh nghiệp kèm sơ đồ kế toán để tham khảo giải bài tập (Đã sửa chữa theo thông tư 10,44,64 của Bộ Tài chính) / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng,  1998
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết kế toán : Giáo trình / Đồng Thị Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những vấn đề cơ bản của lý thuyết kế toán / Vũ Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng