TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Phương pháp phần tử hữu hạn và Matlabs (12 tài liệu)

 
An introduction to the finite element method / J.N. Reddy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Higher Education,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Finite Element Methods and Their Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Finite element methods for engineers / Roger T. Fenner.
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press,  1996
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn = : Programming the finite element method / I.M. Smith, D.V. Griffiths; Phạm Ngọc Khánh (dịch)...[và những người khác]; Nguyễn Ngọc Oanh (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.0015153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modeling of the Phase Change Material of a Hybrid Storage using the Finite Element Method
Thông tin xuất bản: Vienna TU Wien Academic Press  2020
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp phần tử hữu hạn / Trần Ích Thịnh chủ biên, Ngô Như Khoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp phần tử hữu hạn / Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa ,Nguyễn Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.801
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The finite element method / O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Finite Element Method for Mechanics of Solids with ANSYS Applications [electronic resource] / Ellis H. Dill.
Thông tin xuất bản: Hoboken : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The finite element method in engineering / Singiresu S. Rao.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier/Butterworth Heinemann,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The finite element method in engineering / Singiresu S. Rao.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier/Butterworth Heinemann ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The finite element method in engineering / Singiresu S. Rao.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier/Butterworth Heinemann,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng