TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Kết cấu tấm vỏ và thành móng (68 tài liệu)

 
Các điều kiện của kỹ thuật của cọc ép dùng xử lý nền móng / Vũ Công Ngữ ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp chống vách hố móng đào sâu / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở địa chất cơ học đất và nền móng công trình / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án cơ học đất- nền móng / Tạ Đức Thịnh (chủ biên), Nguyễn Văn Phóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án nền móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án nền móng công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp / Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà / V.A Duronnatgiu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà : dịch từ nguyên bản tiếng Nga / V.A Durơ nátgiư, M.P Philatơva; Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (người dịch); Phan Xuân Trường (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án nền móng / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án nền và móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thi công đất : đắp đập đất, đào đắp kênh mương, đào hố móng / Lưu Tiến Kim
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành về nền móng (Tiêu chuẩn Anh - BS 8004 : 1986) / Phạm Xuân dịch ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nền móng / Ralph B. Peck, Ralph B. Walter, E. Hanson.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nền móng : T1 / Ralph B Peck ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nền móng : T2 / Ralph B. Peck, Walter E. Hanson, H. Thornburn Thomas.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng cọc - phân tích và thiết kế / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng cọc trong thực tế xây dựng / Prakash Shamsher, D.Sharma Hari.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài / Nguyễn Bá Kế(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng trên các loại đất đá / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền & móng công trình / Lê Thị Hạnh , Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng / Châu Ngọc An.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng : Bài giảng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng công trình / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng công trình / Đậu Văn Ngọ, Nguyễn Việt Kỳ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng trong công trình dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Xuân Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng : dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Tạ Đức Tịnh (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng trên đất than bùn / N. N. Morareskul.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1981
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu một số vấn đề về sức chịu tải của cọc ép làm móng khu nhà học tập và làm việc trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ / Phan Dũng (chủ nhiệm đề tài); Trương Quang Thành, Khổng Trọng Toàn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm PLAXIS 3D FOUNDATION : Ứng dụng vào tính toán móng-công trình ngầm / Đỗ Văn Đệ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.150285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm / Đỗ Văn Đệ (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.150285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng giữa cọc và đất của móng bè cọc nhà cao tầng / Cao Ngọc Lâm; Trương Quang Thành (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích và tính toán móng cọc / Võ Phán, Hoàng Thế Thao.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền / Đặng Tỉnh; Vũ Côn Ngữ (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sự cố nền móng công trình / Nguyễn Bá Kế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sự cố nền móng công trình / Nguyễn Bá Kế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sự hư hỏng của nền móng và kết cấu kim loại / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.150288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa nền móng công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Hoàng Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công đất và nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công móng sâu / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế móng nông / Nguyễn Uyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán móng cọc / Lê Đức Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn / Lê Quí An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp / Vương Văn Thành (chủ biên), Nguyễn Đức Khuôn, Phạm Ngọc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy bài toán thiết kế móng cọc sử dụng phương pháp vòng lặp kép / Nguyễn Minh Thọ ; Nguyễn Thởi Trung, Võ Phán(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1540151
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng máy tính trong tính toán và vẽ biểu đồ ứng suất thẳng đứng trong đất nền dưới đáy móng đơn / Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học