TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n tr��� d���ch v��� du l���ch v�� l��� h��nh (16 môn)

Môn học: Kinh tế du lịch

Mô tả chi tiết: Cung cấp cho người học những lý thuyết về kinh tế trong du lịch, cách thức đánh giá tác động của hoạt động kinh tế trong du lịch, những lý thuyết về phát triển bền vững và chính sách cho phát triển du lịch để từ đó học viên có tầm nhìn tổng quan trong nhiên cứu một vấn đề trong thực tiễn du lịch hay xây dựng những định hướng hoặc định các chính sách phát triển du lịch
Bài giảng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Vũ Hạnh Kiểm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa lý du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa lý du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kinh tế du lịch / Vũ Mạnh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục ,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing du lịch / Đào Thị Tuyết Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chiến lược trong du lịch / Nguyễn Anh Lợi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quy hoạch du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học du lịch / Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Bình.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Đặng Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình