SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 5739 nhan đề
Tác giả: Paul Deitel, Dr, Harvey Deitel, ,
Thông tin xuất bản: London :Pearson, 2019
Mô tả vật lý: 10tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Virginia Dignum, ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2019
Mô tả vật lý: 33tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Manohar Swamynathan, ,
Thông tin xuất bản: New York :Manning Publications, 2018
Mô tả vật lý: 274tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Jen-Tzung Chien, ,
Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press, 2019
Mô tả vật lý: 69tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mustapha Hatti (Editor), ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2019
Mô tả vật lý: 71tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Julian Togelius, ,
Thông tin xuất bản: London :The MIT Press, 2019
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Joydeep Bhattacharjee, ,
Thông tin xuất bản: New York :Apress, 2020
Mô tả vật lý: 62tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Arnaldo Pérez Castaño, ,
Thông tin xuất bản: Berkeley, California :Apress, 2018
Mô tả vật lý: 96tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Roger Lee (Editor), ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2019
Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Shiliang Sun, , , , [et al], ,
Thông tin xuất bản: Singapore :Springer Nature Singapore, 2019
Mô tả vật lý: 155tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử