SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 5840 nhan đề
Tác giả: Lê Quang Long (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý: 464tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2003
Mô tả vật lý: 52tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng, ,
Thông tin xuất bản: Cà Mau :Mũi Cà Mau, 2004
Mô tả vật lý: 71tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (biên soạn), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý: 34tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Trần Đức Hà, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Nông nghiệp, 1999
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2006
Mô tả vật lý: 39tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ngô Đắc Thắng, ,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa, 2004
Mô tả vật lý: 165tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Dan S, Kennedy, Nguyễn Quang Ngọc (dịch), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2017
Mô tả vật lý: 335tr ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Vũ Khôi, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý: 22tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử