SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2731 nhan đề
Tác giả: edited by Manuel Simões, Anabela Borges, Lúcia Chaves Simões, ,
Thông tin xuất bản: London : Academic Press, 2020
Mô tả vật lý: 396p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Edited by Victor R Preedy, Ronald R Watson, ,
Thông tin xuất bản: London :Elsevier, 2020
Mô tả vật lý: 563p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 615.854
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Bernd S, Palm, ,
Thông tin xuất bản: London :Routledge, 2020
Mô tả vật lý: 622p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Edited by Feras A, Batarseh, Ruixin Yang, ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Academic Press, 2020
Mô tả vật lý: 252p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mark C, Green, Warren J, Keegan, ,
Thông tin xuất bản: United Kingdom :Pearson, 2020
Mô tả vật lý: 629p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Francesco Proto, ,
Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2020
Mô tả vật lý: 143p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 720.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nripendra P, Rana, , , [et al], ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 337p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Subhabrata Ray, Gargi Das,
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier, 2020
Mô tả vật lý: 841p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 660.281
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Vinood B, Patel, ,
Thông tin xuất bản: London :Academic Press, 2020
Mô tả vật lý: 758p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 572.58
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: David P, Voorhees, ,
Thông tin xuất bản: Cham :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 519p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 005.12
Bộ sưu tập: Sách điện tử