SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 4727 nhan đề
Tác giả: Thích An Nhiên, Phan Thị Ngọc Tuyết, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thời đại, 2014
Mô tả vật lý: 238tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 641.5636
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hoàng Hữu Thận, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3126
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Gào, Minh Nhật, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 895.9228
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Agatha Christie, Trần Hữu Khánh (dịch),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 823.912
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Agatha Christie, Tuấn Việt (dịch),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2014
Mô tả vật lý: 300tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 823.912
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Đinh Hữu Thuận, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật, 2016
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lại Khắc Liễm, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2009
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Thiên Trí (tổng hợp), Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên (biên dịch), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2009
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 2013cm
Ký hiệu phân loại: 646.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hồ Quang Chính,
Thông tin xuất bản: Nghệ An :Nghệ An., 1999
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
Bộ sưu tập: Sách tham khảo