SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1104 nhan đề
Tác giả: Michael J, Kavanagh, Richard D, Johnson, ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles :Sage Publications, 2018
Mô tả vật lý: 878tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.300285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Michael W, Carter, Camille C, Price, Ghaith Rabadi, ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, Taylor And Francis, 2019
Mô tả vật lý: 471tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4034
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: San Cristóbal Mateo, José Ramón, ,
Thông tin xuất bản: USA :Gower, 2015
Mô tả vật lý: 235tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Hamdy A, Taha, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, 2017
Mô tả vật lý: 849tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4034
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Phạm Văn Hòa, Đặng Tiến Trung, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bách Khoa, 2014
Mô tả vật lý: 140tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Kusum Deep, Madhu Jain, Said Salhi, ,
Thông tin xuất bản: Singapore :Springer , 2019
Mô tả vật lý: 250tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.7
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Field Cady, ,
Thông tin xuất bản: Wiley, 2017.
Mô tả vật lý: 417tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Chuck C, H, Law,
Thông tin xuất bản: United Kingdom :Cambridge Scholars, 2019
Mô tả vật lý: 340tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Steven Finlay, ,
Thông tin xuất bản: New York :Palgrave Macmillan, 2014.
Mô tả vật lý: 261tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.83402856312
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Châu, ,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng, 2014
Mô tả vật lý: 194tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 330.015195
Bộ sưu tập: Sách điện tử