SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 5652 nhan đề
Tác giả: Tiêu Thụ Đức, Trần Sinh, Giang Minh (biên dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y Học, 2001
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thốnghóa), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y Học, 2010
Mô tả vật lý: 530tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.04232
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ngo Dai Nghiep, ,
Thông tin xuất bản: Busan :Pukyong National University, 2008
Mô tả vật lý: 355tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Đỗ Tất Lợi, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý: 1274tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vietnam Analytical Science Society, , , [et al], ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Vietnam Analytical Science Society, 2015
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Sức, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017
Mô tả vật lý: 227tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: United Nations Environment Programme, ,
Thông tin xuất bản: :United Nations Environment Programme, 2007
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Đức Ba, , , [và những người khác], ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007
Mô tả vật lý: 537tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 664.0285
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2009
Mô tả vật lý: 590tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.04232
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry, Trác Phong (dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 843.912
Bộ sưu tập: Sách tham khảo