SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1304 nhan đề
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : |b Oxford University Press, 2011
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by María de los Ángeles Gómez González, J, Lachlan Mackenzie, Elsa M, González Álvarez,
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia :John Benjamins, 2008.
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam :John Benjamins B.V, 1996
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 401.41
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Paul Baker, Sibonile Ellece,
Thông tin xuất bản: New York :Continuum International Publishing Group, 2011
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 401.41
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco :John Wiley & Sons,, 2016
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: John W, Creswell,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks :SAGE Publications, 2014.
Mô tả vật lý: 273 p. : , b ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 300.721
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by BrianTomlinson, ,
Thông tin xuất bản: Cambridge, N.Y. :Cambridge University Press, 2011.
Mô tả vật lý: xix, 451 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 418.0071
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Đặng Văn Quang, Phạm Thị Thiết (Hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017
Mô tả vật lý: 83tr ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Bùi Đức Hùng, , , [và những người khác],
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 720tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 333.7917
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 420tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 620.16
Bộ sưu tập: Sách tham khảo