SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2153 nhan đề
Tác giả: edited by Olivia Guntarik and Victoria Grieve-Williams, , ,
Thông tin xuất bản: New York :Bloomsbury Academic, 2020
Mô tả vật lý: 321p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 302.231
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Victoria Fareld, Hannes Kuch, ,
Thông tin xuất bản: London :Bloomsbury Academic, 2020
Mô tả vật lý: 274p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Bing-Yuan Cao, , , [et al],
Thông tin xuất bản: Cham :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 253p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Tin-Chih Toly Chen, Katsuhiro Honda, ,
Thông tin xuất bản: Switzerland :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 99p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 511.3223
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Yuriy Poplavko, Yuriy Yakymenko, , ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Woodhead Publishing, 2020
Mô tả vật lý: 307p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 548.85
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Mark Cunningham, ,
Thông tin xuất bản: New York :Apress, 2020
Mô tả vật lý: 180p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 794.81525
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Rick H, Hoyle (editor) , ,
Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley-Blackwell, 2009
Mô tả vật lý: 449p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 300
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Helena Machado, Rafaela Granja, ,
Thông tin xuất bản: Singapore :Palgrave Macmillan, 2020
Mô tả vật lý: 120p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 614.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Rama K, Yedavalli,
Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley, 2020
Mô tả vật lý: 557p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 629.132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Puneeta Tandon, Aldo J, Montano-Loza (editors), ,
Thông tin xuất bản: Cham :Springer, 2020
Mô tả vật lý: 277p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 616.3624
Bộ sưu tập: Sách điện tử