SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1279 nhan đề
Tác giả: P, H, Collin (General editor),
Thông tin xuất bản: London :Bloomsbury, 2004
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Neil Crundwell, Rita Joarder,
Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2009
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.0757
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Edited by Martin Stephens,
Thông tin xuất bản: London :Pharmaceutical Pres, 2011
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 615.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Patrick C, Alguire, MD, FACP, ,
Thông tin xuất bản: America :EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, 2009
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Yuli Vasiliev,
Thông tin xuất bản: Birmingham :Packt Publishing, 2007
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6068
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: С, Прозоровский,
Thông tin xuất bản: :Антология, 2011
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Michael Y, Henein (Editor),
Thông tin xuất bản: London :Springer, 2010
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 616.129
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Edited by OMER AZIZ SANJAY PURKAYASTHA PARASKEVAS PARASKEVA,
Thông tin xuất bản: AmericaPROFESSOR THE LORD ARA DARZI OF DENHAM KBE, 2009
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: R, P, Narain,
Thông tin xuất bản: New Delhi :New Age International, 2008
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Robert A, Copeland, ,
Thông tin xuất bản: canada :John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved, 2005
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử