SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2022 nhan đề
Tác giả: Trần Văn Thuận, Nguyễn Minh Khai, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Tác giả: Nguyễn Thị Yến, , , [và những người khác], Hồ Tố Liên(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 34tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Ngô Đức Diệu Liên, Hồ Tố Liên(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 26tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trần Huy Phương Thảo, Trần Thị Mai Phương, Hồ Tố Liên(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Huỳnh Kim Khánh, , , [và những người khác], Lưu Thế Bảo Anh(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nga, , , [và những người khác], Nguyễn Hồng Loan(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 21tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi, , , [và những người khác], Nguyễn Hồng Loan(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 20tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Trần Hiếu Trung, Lê Thi Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồng Loan(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học