Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Hưng dn thc hành kinh doanh xut nhp khu ti Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhng gii pháp nâng cao hiu qu s dng Incoterms 2000 ti Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 438 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phát trin mt s ngành dch v Vit Nam thi hu k WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Incoterms 2000 và hi đáp v Incoterms /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang phòng nga và đi phó vi các v kin chng bán phá giá đi vi hàng xut khu Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH