Trang 1 trong 271 kết quả
Sắp xếp theo
Công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty CP Xây dng - Thương mi - Dch v vn ti Quý Phát và
Tác giả: Lê Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chôn lp ráp cht thi rn hp v sinh huyn đnh quán - tnh đng nai /
Tác giả: Trần Công Kiên,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán Nguyên vt liu - công c dng c ti Công ty TNHH Vn Ti Quc Tế Nam Vit. /
Tác giả: Trần Phước Thọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng qun tr ngun nhân lc ti công ty c phn Đi Tân Vit /
Tác giả: Nguyễn Đỗ Quang Hòa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi công ty mì ăn lin vifon /
Tác giả: Ngô Kim Trúc,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và đ xut các bin pháp hoàn thin mô hình qun lý cht thi rn sinh hot
Tác giả: Đào Trọng Bình,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phương thc Apple 12 bài hc qun lý t công ty sáng to nht thế gii /
Tác giả: Thái Hùng Tâm,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý môi trưng :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu đ xut mô hình thích hp x lý khí thi ca các lò nung gch kiu Hoffman đt tru trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn