Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s phát trin công nghip h tr ngành da giày ti TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Trường Giang,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.476853
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr đi ngũ cán b công chc ti các cơ quan chuyên môn
Tác giả: Đặng Phạm Mỹ Hạnh,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao s hài lòng ca doanh nghip tuyn dng sinh viên trưng Đi hc Công ngh TP.HCM
Tác giả: Phùng Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s tha mãn trong công vic ca nhân viên ti Công ty TNHH MTV dch v công ích qun Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu tô nh hưng đến cht lưng dch v hành khách ca các công ty dch v mt đt ti cng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh dch v vn ti bin ti xí nghip vn ti bin và công tác ln-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chiến lưc cnh tranh dch v khoan ca liên doanh Vit Nga Vietsopetrp đến năm 2020 /
Tác giả: Võ Khánh Hường,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc marketing cho công ty c phn Xây dng và Phát trin Đô th tnh Bà Ra-Vũng Tàu
Tác giả: Cao Văn Long,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476240688
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng và phát trin dch v Logistics trong lĩnh vc giao thông vn ti ti tnh Bà Ra-Vũng Tàu
Tác giả: Trịnh Hàng,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr tài chính ti liên doanh Vit-Nga Vietsovpetro /
Tác giả: VõQuang Huy,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 1241820178
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH