Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
D báo din biến cht lưng môi trưng đ xut gii pháp công ngh phc hi môi trưng bãi chôn lp
Tác giả: Phan Đức Thịnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s thay đi cht lưng nưc do công ngh thu gom và x lý nưc thi sơ b-giai đon I ca
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu, đánh giá thc trng, tính h s phát thi và đ xut gii pháp công ngh x lý nưc thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut công ngh x lý nưc r rác bãi chôn lp rác Tóc Tiên huyn Tân Thành, tnh Bà
Tác giả: Phạm Văn Huỳnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các gii pháp qun lý nhà nưc và qun lý công ngh bo v môi trưng đáp ng vi quy
Tác giả: Đàm Phương Thanh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Điu tra ô nhim đt,nưc và nh hưng sc kho nông dân do s dng thuc tr sâu và phân bón hoá
Tác giả: Lê Huy Bá, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tính toán kh năng chu ti, đ xut tiêu chun xã thi và gii pháp qun lý cht lưng nưc sông
Tác giả: Dương Yến Trinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu x lý nưc thi phát sinh t quá trình sn xut đông dưc bng bùn hot tính hiếu khí /
Tác giả: Ngô Xuân Quang, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phương pháp keo t ca st sunfate (Feso4.7H2O) kết hp vi canxi hydroxit(Ca(OH)2) đ loi
Tác giả: Phan Kiêm Hào, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc trng và đ xut gii pháp chng lt đô th ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn