Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng ca công ty TNHH GIY CHING LUH Vit Nam /
Tác giả: Lê Trung Tiến,
Mô tả vật lý: 74tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh v dch v bán l ca ngân hàng thương mi c phn dch v Á Châu ti
Tác giả: Nguyễn Tường Huynh,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty xăng du khu vc II (Petrolimex Sài Gòn) /
Tác giả: Lê Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s gn kết ca cán b, công chc ti y ban nhân dân qun 10, thành ph H
Tác giả: Đặng Trọng Sơn,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng mc đ hài lòng ca khách hàng s dng dch v truyn hình k thut s do công ty SCTV cung
Tác giả: Tôn Thất Nghiêm,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin công tác đào to ti tng công ty đin lc thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tiến,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin dch v bán l ti ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sa Đéc /
Tác giả: Nguyễn Lê Hoài Thanh,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng ti ngân hàng Nông nghip và Phá trin Nông thôn chi nhánh
Tác giả: Trương Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến s hài lòng ca ngưi dân khi s dng dch v hành chính công
Tác giả: Đoàn Ngọc Hoài Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v du lch ti công ty c phn dch v Bến
Tác giả: Nguyễn Khoa Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn