Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án công ty liên doanh Fatol Tranet /
Tác giả: Trần Minh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng x thi các xưng sn xut trà quy mô trung bình ti đa bàn thành ph Bo Lc
Tác giả: Trần Thị Nguyệt Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý cht thi rn sinh Hot ti thành ph M Tho /
Tác giả: Dương Quốc Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng chương trình bo tn đa dng sinh hc vưn quc gia Lò Gò - Xa Mát /
Tác giả: Dương Yến Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp qun lý cht thi rn sinh hot huyn Tư Nghĩa-tnh
Tác giả: Nguyễn Thị Ninh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát đánh giá hin trng khai thác, s dng nưc ngm ca phưng Long Thy, th xã Phưc Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp quy hoch phát trin h thng cây xanh đô th thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng mô hình trm trung chuyn rác thiết kế ngm cho qun Tân Bình, TP.HCM /
Tác giả: Phùng Hải Yến,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn