Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình giáo dc môi trưng h tr công tác giáo dc bo tn và bo v môi trưng ti
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát h thng thu gom rác thi sinh hot và đ xut gii pháp phân loi ti ngun ti TP Phan
Tác giả: Phan Trọng Quân, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát mô hình du lch sinh thái khu du lch Bình Qui 1 nhm đ xut phát trin du lch bn
Tác giả: Lê Quang Vinh, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Ngọc Diệu, ,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình nâng cao nhn thc cng đng trong công tác bo tn tài nguyên rng ngp mn
Tác giả: Lê Đào Trúc Linh, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn