Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng chương trình bo tn đa dng sinh hc vưn quc gia Lò Gò - Xa Mát /
Tác giả: Dương Yến Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát tài nguyên đa dng sinh hc ti Tho Cm Viên Sài Gòn và khu du lch văn hóa Đm Sen- Đ
Tác giả: Hồ Thị Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình phc hi và phát trin vưn chim Vàm H tnh Bến Tre theo hưng du lch sinh
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình giáo dc môi trưng h tr công tác giáo dc bo tn và bo v môi trưng ti
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát h thng thu gom rác thi sinh hot và đ xut gii pháp phân loi ti ngun ti TP Phan
Tác giả: Phan Trọng Quân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế mô hình du lch sinh thái cho khu du lch h Tuyn Lâm-TP Đà Lt theo hưng phát trin bn
Tác giả: Cao Thanh Nguyên,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích vai trò cng đng và đ xut gii pháp h tr cng đng bo v rng ngp mn Cn Gi /
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát mô hình du lch sinh thái khu du lch Bình Qui 1 nhm đ xut phát trin du lch bn
Tác giả: Lê Quang Vinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn