Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Đo lưng mc đ hài lòng ca bnh nhân khám cha bnh ngoi trú đi vi cht lưng dch v ti bnh
Tác giả: Nguyễn Trần Duy Đức,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến hiu qu qun lý chi phí trong các d án đu tư công trình dân
Tác giả: Trương Công Nam,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các yếu t nh hưng đến hiu qu qun lý ca ban ch huy công trưng các d án dân dng
Tác giả: Lê Phước Thạnh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca sinh viên trưng Đi hc Tôn Đc Thng v cht lưng dch v đào to ti
Tác giả: Lương Thanh Triều,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca sinh viên đi hc chính quy đi vi cht lưng dch v đào to ti trưng
Tác giả: Huỳnh Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phương pháp đưng cân bng (Lob) tích hp CPM lp tiến đ cho d án xây dng có nhiu đơn nguyên lp
Tác giả: Dương Ngọc Châu,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu phân tích các ri ro nh hưng đến đu tư ca các d án cao c văn phòng ti tp. H Chí
Tác giả: Cao Đào Bắc,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhn dng và phân tích ri ro tài chính đến d án xây dng - đin hình bnh vin công ngh cao /
Tác giả: Trần Viết Huy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xác đnh nhng nhân t nh hưng đến vn đ phòng cháy cha cháy trong xây dng cao c
Tác giả: Nguyễn Thanh Danh,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.377
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v th tín dng ca ngân hàng xut nhp
Tác giả: Nguyễn Đúc Tùng,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn