Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến hiu qu qun lý chi phí trong các d án đu tư công trình dân
Tác giả: Trương Công Nam,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các yếu t nh hưng đến hiu qu qun lý ca ban ch huy công trưng các d án dân dng
Tác giả: Lê Phước Thạnh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca sinh viên trưng Đi hc Tôn Đc Thng v cht lưng dch v đào to ti
Tác giả: Lương Thanh Triều,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng mc đ hài lòng ca bnh nhân khám cha bnh ngoi trú đi vi cht lưng dch v ti bnh
Tác giả: Nguyễn Trần Duy Đức,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phương pháp đưng cân bng (Lob) tích hp CPM lp tiến đ cho d án xây dng có nhiu đơn nguyên lp
Tác giả: Dương Ngọc Châu,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca doanh nghip nh và va v cht lưng dch v
Tác giả: Lương Ngọc Long,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t ri ro gây chm tiến đ trong quá trình thc hin d án chui thc ăn nhanh /
Tác giả: Trần Hiển Vinh,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến công tác qun lý chi phí ca các d án h tng giao thông trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phương Duy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu phân tích các ri ro nh hưng đến đu tư ca các d án cao c văn phòng ti tp. H Chí
Tác giả: Cao Đào Bắc,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca sinh viên đi hc chính quy đi vi cht lưng dch v đào to ti trưng
Tác giả: Huỳnh Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn