Trang 1 trong 80 kết quả
Sắp xếp theo
ng dng phương pháp kim soát cht lưng bng thng kê ci tiến h thng qun lý cht lưng ISO
Tác giả: Trần Chí Thạch,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu s dng ngun vn lưu đng ti công ty TNHH đin t tin hc Phúc Quang /
Tác giả: Nguyễn Đức Đỉnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ti công ty TNHH Mnh Tú /
Tác giả: Phan Thị Ngọc Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chiến lưc phát trin du lch qun 9, Thành ph H Chí Minh giai đon 2016 - 2020 /
Tác giả: Trần Thị Thanh Yến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng vic np thuế đin t ca doanh nghip ti Chi cc thuế qun
Tác giả: Mai Đức Một,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đào to ngun nhân lc ngành in ti tp H Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Thùy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác hch toán chi phí sn xut và tính giá thành ti công ty TNHH SX - TM Phú Nhun
Tác giả: Võ Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Qun lý cht lưng sn phm bng phương pháp thng kê ti công ty Scancom-Vit Nam /
Tác giả: Lưu Thanh Tâm,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác kế toán chi phí và giá thành sn phm ti công ty chế biến thc phm xut khu
Tác giả: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn