Trang 1 trong 71 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình tài chính ti công ty TNHH kim toán M (AA) /
Tác giả: Nguyễn Lưu Nguyệt Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành kế toán tin lương và các khon trích theo lương ti công ty TNHH TM & DV Bo Thành. /
Tác giả: Phạm Thị Thúy Liễu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính ti công ty trách nhim hu hn mt thành viên hóa du Quân Đi /
Tác giả: Trần Thị Châu Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích quy trình giao nhn vn ti ti Công ty CP đu tư xây dng TMDV Đc Hòa /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng tình hình tài chính ti công ty liên doanh NIDEC TOSOK /
Tác giả: Lê Phương Nam,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hot đng qun tr nhân s ti công ty TNHH mt thành viên môi gii bt đng sn tm nhìn chuyên
Tác giả: Trần Thị Minh Hồng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng tình hình tài chính ti công ty CP đu tư -Kiến trúc- Xây dng Toàn Thnh Phát. /
Tác giả: Lê Thị Mỹ Quế,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng tài chính ti công ty c phn xây dng Huynh Đ /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ti công ty c phn tư vn kim đnh xây
Tác giả: Lại Ngọc Thạch,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t tác đng đến kết qu hc tiếng Nht /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn