Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu Learning Management System (LMS) và trin khai chương trình ng dng /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chun hoá mng ngoi vi hin hu đ trin khai ADSL ti bưu đin thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng cho thuê 25 bis Nguyn Th Minh Khai - Q1 /
Tác giả: Đinh Sỹ Minh,
Mô tả vật lý: 216 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Giao tiếp gia Microcontroller 8051 và máy tính xây dng các ng dng /
Tác giả: Nguyễn Văn Khải,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K thut và th thut lp trình hưng đi tưng PHP khái nim, k thut và viết mã :
Tác giả: Nguyễn Minh,
Mô tả vật lý: 281tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý vin thông các khái nim cơ bn /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
S dng và khai thác Visual FoxPro 6.0 /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh,
Mô tả vật lý: 1110 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng GIS trong qun lý và cp phép khai thác nưc dưi đt khu vc Thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhng vn đ chung và m tr cu /
Tác giả: Nguyễn Như Khải,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn