Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
To đng lc làm vic cho cán b,công chc ti y ban nhân dân qun 1, thành ph h chí minh /
Tác giả: Nguyễn Anh Thảo,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v th ATM ti ngân hàng TMCP
Tác giả: Phạm Thị Thu Hạnh,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp phát trin ngành sn xut thc ăn chăn nuôi ti Vit Nam giai đon 2013-2020 /
Tác giả: Trần Lê Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4766466
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin ngun nhân lc ti Công ty TNHH MTV môi trưng đô th Tp. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Xuân Hoa,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lõng ca sinh viên trưng đi hc công nghip thc phm Tp. H Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin chiến lưc kinh doanh cho công ty c phn Vinacafe Biên Hòa giai đon
Tác giả: Phạm Văn Đức,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca cán b trong quân đi s dng dch v phc v ngh dưng
Tác giả: Trần Đức Hải Nam,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kim soát ri ro trong công tác thu thuế thu nhp doanh nghip ti cc thuế Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Vương Thu Thanh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng marketing online ti công ty Mitsubishi Electric Vit Nam /
Tác giả: Lưu Thị Tố Như,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến vic la chn ngh ca hc sinh lp 12 các trưng THPT ngoài công lp ti
Tác giả: Nguyễn Xuân Luyện,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn