Trang 1 trong 149 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cưng công tác thông tin tuyên truyn phòng, nga chng vi phm trên mng Internet : Sách kèm
Tác giả: Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng công ngh thông tin
Tác giả: Lai Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hin trng ô nhim môi trưng do phát trin du lch và đ xut mt s gii pháp khc phc nhm phát
Tác giả: Nguyễn Đình Quốc Toản, Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nh hưng ca chun mc đo đc ngh nghip kế toán đến cht lưng báo cáo tài chính ca
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tuyên truyn, ph biến nâng cao nhn thc v công tác đm bo an toàn an ninh thông tin mng : Sách
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn,
Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021221
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn s dng qui phm đóng tàu, các công ưc quc tế liên quan hàng hi /
Tác giả: Nguyễn Vương Chí, ,
Mô tả vật lý: 338Tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 341.75665
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu và đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý cht thi rn nguy hi ti
Tác giả: Nguyễn Quốc Toản , Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn