Trang 1 trong 149 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chôn lp ráp cht thi rn hp v sinh huyn đnh quán - tnh đng nai /
Tác giả: Trần Công Kiên,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi dt nhum cty Nht Tân công sut 300m/ngày đêm /
Tác giả: Lê Hải Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế website mua bán thiết b văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá hin trng qun lý, đ xut các bin pháp khng chế ô nhim cht thi rn y tế
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng phù hp cho các cơ s sn xut
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Con ngưi, môi trưng và văn hóa /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính,
Mô tả vật lý: 726tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049022210
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hc dân gian trong nhà trưng /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209
ISBN: 9786047001415
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu đ xut các gii pháp quy hoch h thng thoát nưc và x lý nưc thi sinh hot đáp ng
Tác giả: Phạm Văn Ngọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun lý tài nguyên môi trưng đ phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đa - Môi trưng Vit Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham kho

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH