Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Ph thuc logic trong cơ s d liu /
Tác giả: Ngô Việt Trường,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c môi trưng do hóa cht cho th xã Dĩ An - tnh Bình Dương
Tác giả: Phạm Minh Hải,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng công ngh thông tin
Tác giả: Lai Quốc Hưng,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
A study of mipact factors of employee loyalty in software outsourcing companies in HoChiMinh city /
Tác giả: Nguyen Truong Xuan Vu,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tác đng chính sách c tc đến giá tr doanh nghip niêm yết trên th trưng chng khoán Vit Nam /
Tác giả: Phạm Xuân Quang,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tình hình qun lý, x lý cht thi rn sinh hot ca huyn Ging Ring tnh Kiên Giang và
Tác giả: Trần Văn Hải,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin ngun nhân lc ti Công ty TNHH MTV môi trưng đô th Tp. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Xuân Hoa,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu quy hoch qun lý cht thi rn sinh hot tnh Đk Nông đến năm 2020 và đnh hưng đến
Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu mô hình qun lý và x lý cht thi rn sinh hot phù hp vi quy hoch phát trin huyn
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn