Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên bc đi hc h chính quy đi vi cht lưng dch
Tác giả: Vũ Thị Xuân Hải,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820015
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc cho các KCX-KCN trên đa bàn tp H Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Lưu Công Tuân,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc cho công ty tnhh M l đến năm 2025 /
Tác giả: Ngô Thị Yến,
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc đi ngũ cán b hi Liên hip ph n phưng thuc qun 2 - thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Hồ Thị Phước,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp phát trin du lch vưn cây ăn trái Lái Thiêu ti tnh Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Vương Hãnh,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc kinh doanh công ty c phn cơ đin Tân Hoàn Cu đến năm 2020 /
Tác giả: Trần Đức Trọng,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp marketing nhm đy mnh năng lc cnh tranh sn phm biến tn ca công ty Siemens
Tác giả: Bùi Ngọc San,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp thúc đy hot đng sáp nhp và mua li các ngân hàng thương mi Vit Nam /
Tác giả: Lê Khắc Thịnh,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.16
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti trưng Cao đng ngh quc tế Vabis Hng Lam /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tiến,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp phát trin du lch vưn cây ăn trái Lái Thiêu ti tnh Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Vương Hãnh,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn