Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cp đin cho trưng hc /
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho nhà máy Charming Vit Nam /
Tác giả: Trần Phương Mai,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin dch v thanh toán quc tế bng phương thc thư tín dng ti ngân hàng thương mi c phn
Tác giả: Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Vn dng UCP 500 trong thanh toán quc tế bng phương thc tín dng chng t ti ngân hàng hàng
Tác giả: Lưu Thiếu Linh,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp hoàn thin qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng Thương mi C phn Quc tế Vit Nam /
Tác giả: Đỗ Anh Khoa,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Determinants of consumer's trust in e-commerce - the case study of Vung Tau City, Vietnam /
Tác giả: Dao Quoc Viet,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
T phn nghĩa trong tiếng Trung Quc so sánh - đi chiếu Tiếng Vit.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 541 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 495.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Giáo trình k năng gii quyết v vic dân s :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 728tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến n xu ca các ngân hàng thương mi c phn ti Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Kim Quốc Trung,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.1753
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun án Tiến sĩ
Pháp lut Vit Nam v hot đng góp vn ca nhà đu tư nưc ngoài vào công ty c phn /
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Uyên,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn