Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu xây dng quy trình xác đnh dư lưng glyphosate trong môi trưng - ng dng đánh giá dư
Tác giả: Lê Thanh Tâm, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.529
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý cht thi rn công nghip và cht thi rn nguy hi
Tác giả: Trần Ngọc Hải , Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá tình hình thu phí bo v môi trưng đi vi nưc thi công nghip ti thành ph H Chí Minh
Tác giả: Trương Thị Việt Hà, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng ch s cht lưng nưc ngm (gwqi) đ đánh giá s phù hp cho mc đích sinh hot và đ xut
Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.161
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng và nghiên cu xây dng mng lưi quan trc t đng nưc thi cho các ngun thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.7063
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích kim kê cht thi công nghip và đánh giá ri ro ca cht thi ô nhim đến ngưi lao đng
Tác giả: Nguyễn Trần Trung, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát hin trng, kh năng thích ng ca ngưi dân và đ xut các gii pháp đi vi vn đ ngp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích hin trng ô nhim không khí do hot đng giao thông ti thành ph H Chí Minh & đ xut
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng cung cp nưc sch và đ xut các gii pháp qun lý k thut công ngh phù hp
Tác giả: Phạm Thị Hòa, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá ri ro sc khe do phơi nhim polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) trong không khí giao
Tác giả: Quách Thị Thanh Mai, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 144tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn