Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v ca đi lý hi quan trên đa bàn tnh Bà Ra- Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Trọng Bảo,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hot đng chuyn giá ca các doanh nghip có vn đu tư nưc ngoài ti Tp.H Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Mạnh Cương,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin công nghip ph tr cho ngành da giày ti Tp.H Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Thủy Tuyên,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476853
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến hành vi mua bán trc tuyến ca ngưi tiêu dùng trên các kênh thương mi
Tác giả: Trịnh Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hot đng chuyn giá ca các doanh nghip trong nưc ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng mc áp dng mô hình CMMI ti công ty c phn Misa t mc 3 lên mc 5 /
Tác giả: Võ Văn Đức,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.10685
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hn mc tín dng đi vi các doanh nghip hot đng kinh doanh xut khu cà phê ca ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến quyết đnh mua căn h hng trung ca khách hàng ti tp. H Chí
Tác giả: TrươngDuy Quang,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 9
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr hàng tn kho ng nha ti Công ty TNHH MTV Vt liu xây dng Hoa Sen /
Tác giả: Cao Quảng Sang,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.787
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin hot đng qun tr tài chính ti bnh vin Ch Ry /
Tác giả: TônVăn Tài,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn