Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h :
Tác giả: Hồ Tấn Tuấn,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027277
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích đnh lưng trong kinh doanh /
Tác giả: Trần Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 233tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 650.0151
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Căn h cao cp Vit M khu B /
Tác giả: Nguyễn Trọng Tuân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mt tuyến truyn dn trong truyn thông đưc bo mt bng k thut tri ph /
Tác giả: Nguyễn Quốc Đông,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tiếng Anh trong k thut tài nguyên nưc =
Tác giả: Bùi Công Quang,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024333914
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Trần Anh Khoa,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng quá trình xây dng h tng k thut trong các khu công nghip trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vai trò ca án l trong pháp lut thương mi Vit Nam /
Tác giả: Trần Thị Hoàng Thơ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng thc vt và ngun mu lên s phát sinh mô so ca
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá tim năng sn xut phân hu cơ khoáng t bùn trong b biogas ca các cơ s chế
Tác giả: Nguyễn Duy Tuấn,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.86
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn